Tiek ieviesta atzīta korporatīvās pārvaldības prakse valdes un padomes locekļu atlasē valsts kapitālsabiedrībās

01.12.2015. 12:39

Šodien, 1. decembrī valdība atbalstīja vairākus Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātus Ministru kabineta noteikumu projektus (noteikumu projekti) korporatīvās pārvaldības jomā, t.sk. attiecībā uz valsts īpa&šumā eso&šu uzņēmumu valdes un padomes locekļu ievēlē&šanas kārtību un atlases kritērijiem.

PKC uzsāk apmācību kursu korporatīvās pārvaldības jomā valsts kapitālsabiedrībās

23.11.2015. 12:42

24. novembrī līdz ar Viktora Šadinova vadīto semināru par &"Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma&" (likums) piemēro&šanas aspektiem Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) uzsāk apmācību ciklu korporatīvās pārvaldības labās prakses stiprinā&šanā valsts īpa&šumā eso&šajos uzņēmumos.

PKC mērķtiecīgi virzās uz OECD labās prakses ieviešanu valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā Latvijā

02.11.2015. 12:44

© flickr/OECD

Oktobra beigās Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadība pārstāvēja Latviju sarunās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pārstāvjiem (OECD) sanāksmē Parīzē, informējot par Latvijas progresu OECD rekomendāciju ievie&šanā un virzībā pretim OECD labās prakses pārņem&šanai valsts īpa&šumā eso&šu uzņēmumu pārvaldībā.

Valsts kapitāla daļu pārvaldību koordinēs Pārresoru koordinācijas centrs

12.05.2015. 12:47

Šodien, 12.maijā Ministru kabinets apstiprināja rīkojumu, kas paredz, ka Latvijas Republikas 2014. gada 16. oktobra „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" (likums) 22. panta otrajā daļā noteikto koordinācijas institūcijas uzdevumu izpildi nodro&šinās Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).