Noslēdzies PKC iniciētais Eiropas Komisijas projekts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanā

11.02.2019. 14:57

Šogad noslēdzies Eiropas Komisijas (EK) un KMPG Baltics vairāku mēne&šu garumā īstenotais projekts, kura rezultātā tika sagatavots neatkarīgs valsts kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums, analizējot eso&šos procesus mērķu noteik&šanā, uzraudzībā un darbības rezultātu novērtē&šanā. Tika sniegti arī priek&šlikumi valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabo&šanai, ņemot vērā to dažādos darbības profilus un mērogus.

Valsts kapitālsabiedrību rezultāti stabili augoši, ir pamats izvirzīt ambiciozākus mērķus kapitālsabiedrībām Latvijas konkurētspējas stiprināšanā

30.11.2018. 08:21

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) publiskotais ikgadējais pārskats par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem, jau tre&šo gadu pēc valsts kapitālsabiedrību reformas praktiskas uzsāk&šanas liecina par ilgtspējīgu un stabili pozitīvu rezultātu izaugsmi. Novērtējot ieguldītā darba atdevi, cie&šā sadarbībā ar iesaistītajām pusēm, turpinām īstenot labas pārvaldības principu ievie&šanu un plānojam nākotnes izaicinājumus un uzlabojumus.

PKC ar kapitāla daļu turētājiem un kapitālsabiedrībām diskutē par mērķu izvirzīšanu

27.11.2018. 09:47

Turpinot īstenot Pārresoru koordinācijas centra (PKC) un Eiropas Komisijas (EK) kopprojektu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabo&šanai, &š.g. 8. novembrī notika diskusija par valsts kapitālsabiedrību mērķu izvirzī&šanu, analizējot uzņēmumu darbības profilus un piedāvājot individualizētāku pieeju.

Uzlabo un papildina vadlīnijas vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādei

28.08.2018. 12:53

28. augustā, saskaņojot ar Valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomi, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs apstiprināja aktualizētās vadlīnijas valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādei.

Uzsāk projektu valsts kapitālsabiedrību efektīvākai mērķu noteikšanai un dividenžu politikas ieviešanai

13.07.2018. 11:49

Lai attīstītu iesākto reformu un stiprinātu profesionālu un ilgtspējīgu pārvaldību valsts un publiskajās kapitālsabiedrībās, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar Eiropas Komisijas (EK) Strukturālo reformu atbalsta dienestu ir uzsācis īstenot valsts kapitālsabiedrību stiprinā&šanas projektu.