PKC sabiedriskai apspriešanai nodotā konceptuālā ziņojuma projektā rosina būtiskas izmaiņas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

03.02.2022. 20:00

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sagatavotais projekts "Konceptuālais ziņojums par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām" ierosina ieviest katras valdības korporatīvās pārvaldības politikas dokumenta un  kapitālsabiedrību īpašnieku gaidu vēstules izstrādi, piedāvā kapitālsabiedrību iedalījuma metodiku, iesaka regulāri veikt valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts kapitālsabiedrībās un citas izmaiņas.

Jaunie noteikumi nosaka minimāli maksājamo dividenžu apmēru arī valsts netiešā izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām

02.02.2022. 21:07

2022. gada 1. februārī stājas spēkā Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātie un Ministru kabineta 2022. gada 25. janvārī  pieņemtie noteikumi Nr. 72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" (turpmāk – noteikumi), kas aizstās Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 806).

Valsts kapitālsabiedrībām pieaug aktīvi un pašu kapitāls

18.01.2022. 14:25

Lai arī Covid-19 izraisītā krīze būtiski ietekmēja valsts kapitālsabiedrību saimniecisko darbību un tās rezultātus, tomēr par 3,7% pieaudzis valsts kapitālsabiedrību kopējo aktīvu apjoms un pašu kapitāls – par 5,9%, - liecina Pārresoru koordinācijas centra (PKC) publiskotais ikgadējais Pārskats par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem, valstij un pašvaldībām piederošajām kapitāla daļām 2020. gadā.

Noteikta prasība kapitālsabiedrībām sagatavot paziņojumu par korporatīvo pārvaldību, nefinanšu paziņojumu un periodiski pārvērtēt vispārējo stratēģisko mērķi

07.01.2022. 21:44

2021. gada 8. decembrī stājās spēkā grozījumi  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums). Grozījumi papildina Kapitālsabiedrību pārvaldības likumu ar jaunām prasībām publisko personu kapitālsabiedrībām un publiski privātām kapitālsabiedrībām, kā arī novērš atsevišķas līdz šim identificētas neskaidrības likuma normu interpretācijā.

Valsts kapitālsabiedrību un pašvaldību kapitāla daļu turētāji diskutē par īpašnieka gaidu vēstules ieviešanu

03.01.2022. 14:40

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sadarbībā ar Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu (BICG) 2021. gada 14. un 15. decembrī organizētajos semināros-diskusijās valsts kapitālsabiedrību un pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvji iepazinās un diskutēja par jauna pārvaldības instrumenta - akcionāra/dalībnieka gaidu vēstules izstrādi un saturu.