PwC pētījums rosina valsts kapitālsabiedrību reformu plašākai finanšu instrumentu izmantošanai Latvijā

23.09.2021. 14:12

Dažādojot piekļuvi finansējumam, valsts kapitālsabiedrības var veicināt uzņēmuma tālāko izaugsmi un darbības efektivitāti, kā arī attīstīt labas pārvaldības praksi, sekmējot inovācijas, radot jaunas darba vietas un nodro&šinot papildus ieņēmumus valsts budžetā, vienlaikus atbrīvojot publiskos finan&šu resursus citām investīcijām, - secināts Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadībā īstenotā starptautiskā pētījumā, ko veica PricewaterhouseCoopers Latvia (PwC). Turklāt &šāda prakse ļauj dalīt uzņēmējdarbības risku ar privāto sektoru, mazināt atkarību no banku finansējuma un nepiecie&šamību ieguldīt publiskos resursus.

Rosināts vienoties par turpmāko rīcību inovāciju un pētniecības un attīstības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās

13.05.2021. 10:42

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir sagatavojis un pirms izskatī&šanas valdībā nodod sabiedriskajai apsprie&šanai &"Informatīvā ziņojuma par inovāciju veicinā&šanu un pētniecības un attīstības mērķu noteik&šanu valsts kapitālsabiedrībās&" projektu, kurā norāda uz pretrunām starp valsts izvirzītajiem mērķiem pētniecības un attīstības (P&A) veicinā&šanā valsts kapitālsabiedrībās (VKS) un pastāvo&šā regulējuma interpretāciju Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas  neveicina ambiciozu un konkrētu P&A mērķu izvirzī&šanu kapitālsabiedrībās.

Diskusijā spriedīs par uzņēmuma padomes stratēģiskās lomas īstenošanu un nostiprināšanu

12.05.2021. 16:05

2021. gada 14. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.30 tie&šsaistē notiks diskusija &"Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?&", kurā eksperti un padomes locekļi diskutēs par to, kā saskaņā ar jauno Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu praksē nostiprināt un īstenot padomes stratēģisko lomu, kā korporatīvās pārvaldības praksi ietekmē at&šķirības SIA un AS regulējumā un - kā nodro&šināt profesionālas padomes locekļu izvirzī&šanu un ievēlē&šanu, lai padomei kopumā būtu tāds prasmju, pieredzes un zinā&šanu kopums, lai tā pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

Vadlīnijas precizē prēmiju aprēķināšanas kārtību valdes un padomes locekļiem

10.02.2021. 14:17

Īstenojot Valsts kontroles ieteikumus valdes locekļu atlīdzības regulējuma pilnveidei, apstiprināti Pārresoru koordinācijas centra sagatavotie grozījumi 2020. gada 18. septembra vadlīnijās &"Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteik&šanai&". Grozījumos ir precizēta prēmiju aprēķinā&šanas kārtība valdes un padomes locekļiem.

Valsts kapitālsabiedrības turpina stabilu izaugsmi un investē

23.12.2020. 11:59

Valsts kapitālsabiedrības turpina stabilu izaugsmi, par ko liecina kopējā apgrozījuma un aktīvu pieaugums, un konkurētspējas stiprinā&šanai veic investīcijas, to kopapjomam, salīdzinot ar iepriek&šējo gadu, palielinoties par 34,5%, - liecina Pārresoru koordinācijas centra (PKC) publiskotais ikgadējais pārskats par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem, valstij un pa&švaldībām piedero&šajām kapitāla daļām 2019. gadā.