Lielstraupes pils, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums702 66000
Peļņa (zaudējumi)20 214-30 374-4 737
EBITDA33 8010n/d
Bilances kopsumma215 45355 45055 648
Pamatkapitāls90 52490 52496 103
Pašu kapitāls81 10750 73351 575
Ieguldījumi pamatlīdzekļos3 07000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi95000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 512 32714 8420
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %2.88n/an/a
Aktīvu atdeve (ROA), %9.381.00-8.51
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %24.92-59.87-9.18
Kopējais likviditātes koeficients1.2211.7613.66
Saistību īpatsvars bilancē0.620.090.07
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā5511

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %