Lielstraupes pils, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums000
Peļņa (zaudējumi)-30 374-4 737-4 205
EBITDAn/dn/dn/d
Bilances kopsumma55 45055 64857 653
Pamatkapitāls90 52496 103103 450
Pašu kapitāls50 73351 57554 716
Ieguldījumi pamatlīdzekļos000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija14 84200
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %n/an/an/a
Aktīvu atdeve (ROA), %1.00-8.51-7.29
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-59.87-9.18-7.69
Kopējais likviditātes koeficients11.7613.6619.63
Saistību īpatsvars bilancē0.090.070.05
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā111

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %