Vadlīnijas

Vadlīnijas valdes un padomes locekļu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai 22.03.2022.

--> .doc

Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai, aktualizētas 22.01.2021.

--> .doc

Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai 17.08.2020.

--> .doc

Vadlīnijas padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai 17.08.2020.

--> .doc

Vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanas vadlīnijas valsts līdzdalībai kapitālsabiedrībā

--> .doc

Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijasaktualizētas 17.06.2022.

--> .docx

Infografika - kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes, īstenošanas un uzraudzības process 

Informācijas publiskošanas vadlīnijas valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiemaktualizētas 27.07.2020.

--> .doc

Vadlīnijas darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme

--> .doc 

Ikgadējā pārskata par atvasinātai publiskai personai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām sagatavošanas un publiskošanas vadlīnijas 27.07.2020.

-> .doc

Korporatīvās pārvaldības kodekss (Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā)

Korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja vadībā izstrādātās vadlīnijas “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”

-->.doc

Konkurences padomes informatīvais materiāls “Priekšnoteikumi publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā un tās izvērtēšana”