Vadlīnijas

Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai, aktualizētas 22.01.2021.

--> .doc

Vadlīnijas kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu kandidātu atlasei un izvērtēšanai

--> .doc

Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai 17.08.2020.

--> .doc

Vadlīnijas padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai 17.08.2020.

--> .doc

Vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanas vadlīnijas valsts līdzdalībai kapitālsabiedrībā

--> .doc

Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijasaktualizētas 28.08.2018.

--> .doc 

Infografika - kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes, īstenošanas un uzraudzības process 

Informācijas publiskošanas vadlīnijas valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiemaktualizētas 27.07.2020.

--> .doc

Vadlīnijas darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme

--> .doc 

Ikgadējā pārskata par atvasinātai publiskai personai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām sagatavošanas un publiskošanas vadlīnijas 27.07.2020.

-> .doc

Korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja vadībā izstrādātās vadlīnijas “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”

-->.doc

Konkurences padomes informatīvais materiāls “Priekšnoteikumi publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā un tās izvērtēšana”