Koordinācijas institūcijas padome

Lai nodrošinātu efektīvu publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību, Ministru kabinets izveido valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomi (koordinācijas institūcijas padome)

Koordinācijas institūcijas padome ir koleģiāla institūcija, kas izskata un pirms apstiprināšanas saskaņo koordinācijas institūcijas izstrādātos vadlīniju projektus publiskas personas kapitāla daļu pārvaldības jomā, kā arī likumā noteiktos gadījumos izvērtē koordinācijas institūcijas atzinumu, ja valsts kapitāla daļu turētājs vai valsts kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) nepiekrīt tam vai ir lūgusi šo jautājumu izskatīt koordinācijas institūcijas padomē. Padome ir tiesīga sniegt priekšlikumus koordinācijas institūcijai arī par citiem ar publiskas personas kapitāla daļu pārvaldību saistītiem jautājumiem.

Koordinācijas institūcijas padomes nolikumu un personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets. Koordinācijas institūcijas padomes locekļi par darbu padomē atlīdzību nesaņem.

Koordinācijas institūcijas padomes nolikums

Koordinācijas institūcijas padomes darba organizācijas kārtība

Koordinācijas institūcijas padomes sastāvs

 

Koordinācijas institūcijas padomes sēžu protokoli

Koordinācijas institūcijas padomes 2022. gada 17. jūnija sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2022. gada 18. februāra sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2021. gada 1. decembra sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2020. gada 11. decembra sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2020. gada 28. augusta sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2020. gada 31. jūlija sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2020. gada 3. jūlija sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2020. gada 12. jūnija sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2018. gada 26. jūlija sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2017. gada 24. augusta sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2017. gada 18. maija sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2017. gada 4. janvāra sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2016. gada 1. jūnija sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2016. gada 30. marta sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2016. gada 3. februāra sēdes protokols