Aicinām pieteikties uz diviem SIA "Tet" padomes locekļu amatiem

27.05.2021. 18:18

Pieteik&šanās: līdz 14.06.2021.

Aicinām pieteikties uz kultūras un sporta centra "Daugavas stadions" valdes locekļa amatu

21.05.2021. 16:05

Pieteik&šanās: līdz 30.05.2021.

Rosināts vienoties par turpmāko rīcību inovāciju un pētniecības un attīstības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās

13.05.2021. 10:42

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir sagatavojis un pirms izskatī&šanas valdībā nodod sabiedriskajai apsprie&šanai &"Informatīvā ziņojuma par inovāciju veicinā&šanu un pētniecības un attīstības mērķu noteik&šanu valsts kapitālsabiedrībās&" projektu, kurā norāda uz pretrunām starp valsts izvirzītajiem mērķiem pētniecības un attīstības (P&A) veicinā&šanā valsts kapitālsabiedrībās (VKS) un pastāvo&šā regulējuma interpretāciju Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas  neveicina ambiciozu un konkrētu P&A mērķu izvirzī&šanu kapitālsabiedrībās.

Diskusijā spriedīs par uzņēmuma padomes stratēģiskās lomas īstenošanu un nostiprināšanu

12.05.2021. 16:05

2021. gada 14. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.30 tie&šsaistē notiks diskusija &"Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?&", kurā eksperti un padomes locekļi diskutēs par to, kā saskaņā ar jauno Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu praksē nostiprināt un īstenot padomes stratēģisko lomu, kā korporatīvās pārvaldības praksi ietekmē at&šķirības SIA un AS regulējumā un - kā nodro&šināt profesionālas padomes locekļu izvirzī&šanu un ievēlē&šanu, lai padomei kopumā būtu tāds prasmju, pieredzes un zinā&šanu kopums, lai tā pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

Pagarināts pieteikšanās termiņš konkursam uz SIA "Rīgas meži" trīs padomes locekļu amatiem

10.05.2021. 14:11

Pieteik&šanās: līdz 25.05.2021.