Valsts kapitālsabiedrību un pašvaldību kapitāla daļu turētāji diskutē par īpašnieka gaidu vēstules ieviešanu

03.01.2022
Valsts kapitālsabiedrību un pašvaldību kapitāla daļu turētāji diskutē par īpašnieka gaidu vēstules ieviešanu

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sadarbībā ar Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu (BICG) 2021. gada 14. un 15. decembrī organizētajos semināros-diskusijās valsts kapitālsabiedrību un pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvji iepazinās un diskutēja par jauna pārvaldības instrumenta - akcionāra/dalībnieka gaidu vēstules izstrādi un saturu.

Seminārs notika atsevišķi valsts kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāju un pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, katrā semināra dienā piedaloties attiecīgi 23 un 44 dalībniekiem. Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus, seminārs-diskusija notika attālināti, izmantojot tiešsaistes digitālo platformu.

PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne seminārā uzsvēra rekomendācijas attiecībā uz kapitāla daļu turētāja/nozares ministrijas lomu kapitālsabiedrības ilgtermiņa mērķu noteikšanā, akcentējot korporatīvās pārvaldības uzlabojumu nepieciešamību tādās jomās kā skaidra kapitālsabiedrību pārvaldības politika, mērķu izvirzīšanas pilnveidošana, īpašnieku gaidu vēstule, rezultātu novērtēšanas pilnveide un padomju lomas stiprināšana. Dz. Gasūne skaidroja īpašnieku gaidu vēstules mērķu kaskadēšanu vidēja termiņa stratēģijā, uzsvērdama, ka īpašnieku gaidu vēstulei ir jāizriet no kapitālsabiedrības pārvaldības pamatnostādnēm un nozares specifiskās politikas, un, savukārt, vidēja termiņa stratēģijai jābalstās uz īpašnieku gaidu vēstulē noteiktajiem mērķiem. Semināra dalībnieki varēja iepazīties ar konkrētu kapitālsabiedrības īpašnieku gaidu vēstules iespējamo paraugu.

Savukārt Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijā vadītājs Andris Grafs uzsvēra kapitāla daļu turētāja uzstādījumus kapitālsabiedrības mērķu izvirzīšanai no korporatīvās pārvaldības skatpunkta, norādot, ka akcionāru gaidu vēstule būtībā ir vispārējā stratēģiskā mērķa paskaidrojums un tās mērķis nav vērtēt valdes un padomes gada sniegumu, tāpēc gaidu vēstule neietver operacionālas ievirzes aspektus, kas ir valdes un padomes kompetencē.  

Ievērojama daļa semināra laika bija atvēlēta darbam grupās, tā sasaistot teoriju un praksi. Grupas dalībnieki izvēlējās kādu konkrētu kapitālsabiedrību, diskutēja un izstrādāja tēzes katrai īpašnieka gaidu vēstules sadaļai, kā arī pēc tam ar to iepazīstināja pārējās darba grupas, tādējādi arī izkristalizējot tos neskaidros jautājumus, ko PKC vajadzētu precizēt un detalizētāk izskaidrot vadlīnijās - “Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas”, kurās atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra lēmumam ir jāiestrādā norādījumi gaidu vēstules sagatavošanai. Vadlīnijas ir plānots apstiprināt 2022. gada pavasarī.

 
Informāciju sagatavoja:
Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813
e-pasts: guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv
tīmekļvietnes: www.pkc.gov.lv
www.valstskapitals.gov.lv
twitter: @LVnakotne
FB: LVnākotne