Rosināts vienoties par turpmāko rīcību inovāciju un pētniecības un attīstības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās

13.05.2021
Rosināts vienoties par turpmāko rīcību inovāciju un pētniecības un attīstības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir sagatavojis un pirms izskatīšanas valdībā nodod sabiedriskajai apspriešanai &"Informatīvā ziņojuma par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās&" projektu, kurā norāda uz pretrunām starp valsts izvirzītajiem mērķiem pētniecības un attīstības (P&A) veicināšanā valsts kapitālsabiedrībās (VKS) un pastāvošā regulējuma interpretāciju Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas  neveicina ambiciozu un konkrētu P&A mērķu izvirzīšanu kapitālsabiedrībās.

Informatīvā ziņojuma projekta sabiedriskajā apspriešanā - līdz 26. maijam – aicinām sniegt priekšlikumus pirms projekta izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē.

Esošā situācija liecina, ka valsts kapitālsabiedrībās lielākoties nav izvirzīti P&A mērķi vai nav dots skaidrs norādījums par nepieciešamību ieguldīt P&A aktivitātēs un inovācijās. Problēmas nerisinot, pastāv  risks, ka Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam un citos plānošanas dokumentos noteiktie mērķi netiks sasniegti. Zemi ieguldījumi P&A gan valstī kopumā, gan valsts kapitālsabiedrībās (VKS) var rezultātā mazināt uzņēmumu konkurētspēju, būt par iemeslu zemākai eksportspējai un lēnākai inovāciju ieviešanai. Privātā sektora interese un kapacitāte ieguldīt P&A, kur kapitāla atdeve veidosies ilgtermiņā, pagaidām ir nepietiekama.

Ziņojums vērš uzmanību uz nepieciešamību konceptuāli mainīt skatījumu uz VKS lomu ekonomikā, paredzot, ka VKS ne tikai drīkst, bet tām būtu jāveic ieguldījumi P&A, ka valsts kapitālsabiedrību stratēģijās ir jāiekļauj atbilstoši P&A mērķi ar ieguldījumu apjomu, prioritārajiem virzieniem, sasniedzamajiem rādītājiem. Ziņojums rāda Latvijā esošā normatīvā regulējuma atšķirību no tendencēm citās valstīs, kas liecina, ka VKS ir būtiska loma, lai sasniegtu valsts pētniecības un attīstības mērķus.

Ziņojumā PKC ne tikai identificē problēmas, bet piedāvā arī konkrētu turpmākās rīcības plānu inovāciju un pētniecības un attīstības veicināšanā valsts kapitālsabiedrībās. Ir nepieciešams pārskatīt normatīvo aktu līdzšinējās interpretācijas vai pašus normatīvos aktus, lai novērstu šaubas par P&A aktivitātēm valsts kapitālsabiedrībās.

Jāpanāk konceptuālu vienošanos, ka VKS (arī kapitālsabiedrībām ar būtisku valsts kapitāla daļu) ir jāizvirza P&A mērķi un tie jāīsteno, nodrošinot valstij svarīgo inovatīvo un eksportspējīgo preču un pakalpojumu pieaugumu un nodrošinot, ka valsts kapitāls saglabā un palielina savu vērtību globālās konkurences iespaidā un tas tiek izmantots, lai sniegtu ieguldījumu ekonomikas transformācijā uz augstākas vērtības preču un pakalpojumu radīšanu. Ir arī ierosināts valsts kapitāla daļu turētājiem nodrošināt, ka divu gadu laikā no ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā lielo kapitālsabiedrību stratēģijās ir iekļauti atbilstoši P&A mērķi .

Ziņojumu PKC izstrādājis sadarbībā ar kapitālsabiedrību Inovāciju iniciatīvas grupu, kurā piedalās astoņi uzņēmumi ar valsts kapitālu (SIA "Tet", SIA "Latvijas Mobilais Telefons", AS "Latvijas valsts meži", AS "Latvenergo", VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", VAS "Elektroniskie sakari", VAS "Latvijas Pasts", VAS "Latvijas dzelzceļš"), kā arī Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un PKC.

Ar “Informatīvā ziņojuma par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās” projektu varat iepazīties valsts kapitālsabiedrību pārvaldības mājaslapā un sabiedriskās apspriešanas laikā esat aicināti izteikt viedokli un priekšlikumus par to (šeit).

 

Informāciju sagatavoja
Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813
e-pasts: guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv
mājaslapa: www.pkc.gov.lv
twitter: @LVnakotne
FB: LVnākotne