Aicinām pieteikties uz SIA "Rīgas nami" valdes locekļu amatiem

25.08.2022
Aicinām pieteikties uz SIA Rīgas nami valdes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 26.09.2022.

SIA "Rīgas nami" izsludina atklātu konkursu uz trijiem vakantajiem valdes locekļu amatiem: valdes priekšsēdētāja ar kompetenci korporatīvās pārvaldības jomā, valdes locekļa ar kompetenci nekustamā īpašuma pārvaldības jomā un valdes locekļa, kura atbildības joma ir  finanšu vadība, risku vadība un iekšējās kontroles sistēmas jautājumi, amatiem.

Valdes locekļu amatu kandidātiem/-ēm nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences

Obligātās prasības:

 1. Valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
 2. Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 3. Atbilstība un piekrišana ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtajā daļā noteiktos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus, 8. un 81. pantā noteikto valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību un novērst citas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 4. Piekrišana valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem;
 5. Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā.

Papildu prasība:

 1. Vēlama pieredze kapitālsabiedrību reorganizācijas apvienošanās procesos.

Prasības darba pieredzei, izpratnei un zināšanām:

Valdes priekšsēdētājam ar kompetenci korporatīvās pārvaldības jomā (1 amats):

Obligātās prasības:

 1. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnē, ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē, inženierzinātnēs, nekustamo īpašumu pārvaldības vai citā pielīdzināmā jomā;
 2. Vismaz triju gadu pieredze (pēdējo 10 gadu laikā) valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidējā vai lielā uzņēmumā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina valdes locekļa amata uzdevumu izpildei nepieciešamās kompetences un zināšanas;
 3. Pieredze kapitālsabiedrības darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanas pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā;
 4. Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, korporatīvās pārvaldības, tai skaitā ilgtspējas un komunikācijas principu pārzināšana;
 5. Pierādāma iepriekšēja pieredze pārmaiņu procesu vadīšanā, kas saistīta ar organizācijas struktūru, procesu un cilvēkresursu izmaiņām.

Valdes loceklim, kura atbildības jomā ir nekustamā īpašuma pārvaldības jomas jautājumi:

Obligātās prasības:

 1. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnē, ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē, inženierzinātnēs vai citā pielīdzināmā jomā; izglītība nekustamo īpašumu pārvaldības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 2. Vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā) nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jautājumos valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei) ar ne mazāk kā 5 000 m2  lielas platības telpu pārvaldību;
 3. Izpratne par korporatīvo pārvaldību, tai skaitā ilgtspēju, un biznesa ētiku.

Papildu prasības:

 1. Vēlama pieredze un zināšanas par nekustamo īpašumu attīstību, būvniecības un renovācijas procesu, iepirkumiem.
 2. Vēlama pieredze inovatīvu risinājumu un produktu ieviešanā.

Valdes loceklim, kura atbildības jomā ir finanšu vadības, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomas jautājumi:

Obligātās prasības:

 1. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnē, ekonomikā, finansēs vai citā pielīdzināmā jomā;
 2. Vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā) finanšu vadības, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas vadības jautājumos valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei) vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā;
 3. Izpratne par korporatīvo pārvaldību, t.sk. nefinanšu ziņošanu.

Papildu prasības:

 1. Vēlamas zināšanas par uzņēmumu gada pārskatu sagatavošanu atbilstoši starptautiskajiem  grāmatvedības standartiem un sadarbību ar auditoriem;
 2. Vēlama pieredze kapitālsabiedrības procesu attīstībā un digitalizācijā.

Kompetences (visiem 3 amatiem):

 • Komandas vadīšana;
 • Stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • Lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence);
 • Orientācija uz attīstību.

Valdes locekļu mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Mēneša atlīdzība (bruto): 

Valdes priekšsēdētāja amatā – 7 150  EUR

Valdes locekļa amatā – 6 435 EUR

SIA “Rīgas nami” valdes locekļu personāla atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un to īstenos atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija SIA “ASTRAL Executive Search”.

Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2022. gada 26. septembrim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi: “Pieteikums SIA  “Rīgas nami” Valdes locekļa amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: RNpersonals@riga.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību);
 • Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā: CV_ forma);
 • valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājums (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu:   VL_ apliecinājums _ forma);
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas. Ja ārzemēs iegūta izglītība, tad izziņa no Augstākās izglītības centra par izglītības pielīdzināšanu;
 • ja izglītība nav iegūta latviešu valodā un vērtējums nav norādīts CV, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz parakstīti ar drošu elektronisku parakstu.

Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas var notikt gan klātienē, gan attālinātā režīmā.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA “ASTRAL Executive Search” un SIA “Rīgas nami” (Datu pārzinis). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: info@astralexecutive.com (ja vēlaties, lai SIA “ASTRAL Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu: rndatuspec@riga.lv (ja vēlaties, lai SIA "Rīgas nami" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) pieder 100 % kapitāla daļas četrās kapitālsabiedrībās, kas veic sava un pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (divas no kapitālsabiedrībām ir saistītas arī ar uzdevumu izpildi, kas saistīti ar kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, viena – ar palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā un sociālo dzīvojamo māju apsaimniekošanu, un vēl viena – ar tirgus darbības organizēšanu):
 1. SIA “Rīgas nami”;
 2. SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”;
 3. SIA “Rīgas Centrāltirgus”;
 4. SIA “Rīgas serviss”.
Ar mērķi virzīties uz nekustamo īpašumu pārvaldības centralizāciju un esošo kapitālsabiedrību darbības efektivitātes paaugstināšanu, kā arī korporatīvās pārvaldības un administratīvās kapacitātes stiprināšanu ar Rīgas domes 15.12.2021. lēmumu Nr. 1105 “Par SIA “Rīgas nami”, SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss” reorganizācijas uzsākšanu” uzsākta 4 kapitālsabiedrību reorganizācija apvienošanas ceļā, pievienojot SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss” (turpmāk – pievienojamās sabiedrības) SIA “Rīgas nami” (turpmāk – iegūstošā sabiedrība).
Vairāk informācijas par kapitālsabiedrībām mājaslapās:   
https://www.rigasnami.lv/lv/   
https://www.rct.lv/lv/
https://www.rpb.lv/lv/
https://rigasserviss.lv/
×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas