Aicinām pieteikties uz diviem AS "Rīgas Siltums" valdes locekļu amatiem

17.06.2022
Aicinām pieteikties uz diviem AS Rīgas Siltums valdes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 12.07.2022.

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” izsludina atklātu konkursu uz AS “RĪGAS SILTUMS” diviem valdes locekļu amatiem.

Izsludināts atklāts konkurss un uzsākts nominācijas process uz AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekļu amatiem - (2 amata profiliem) šādās jomās: VALDES LOCEKĻA/-ES amatu Korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā un VALDES LOCEKĻA/-ES amatu Finanšu jautājumu jomā.

Kandidāts konkursā var iesniegt pieteikumu uz vienu valdes locekļa (-les) amata profilu vai kandidēt uz abiem amata profiliem.

Valdes locekļa/-es amata korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī (atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi");
 2. angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī valdes locekļa (-les) uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 3. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: vadībzinībās, finansēs,  ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātņu, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā;
 4. izpratne par Akciju sabiedrības darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā un kas atbilst šādiem kritērijiem:

         a)vismaz 3 (trīs) gadu pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes loceklim (-lei) līdzvērtīgā vadošā amatā*, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā;

        b)pieredze,  kas iegūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā korporatīvās pārvaldības un/vai risku vadības, iekšējās kontroles jautājumu risināšanā.

     5.nevainojama reputācija (valdes locekļa (-les) kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).

Papildus prasības kandidātam attiecībā uz pieredzi:

 • Valdes locekļa/-es amatam korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā:
 • praktiskā pieredze korporatīvās pārvaldības  jautājumos;
 • praktiskā pieredze risku vadības jautājumos;
 • praktiskā pieredze kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē, īstenošanā;
 • pieredze pārmaiņu vadīšanā;
 • pieredze sadarbībā ar valsts iestādēm vai starptautiskajām organizācijām vai uzņēmumiem;
 • vēlama pieredze darbā biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā vismaz viens gads.

Prasības attiecībā uz nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un izpratni Valdes locekļa/-es amatam korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā:

 • izpratne par kapitālsabiedrību darbību un korporatīvās pārvaldības principiem;
 • izpratne biznesa vadības jautājumos – organizāciju vadība, biznesa analīze, biznesa procesu digitālā transformācija, mārketings (vietējā tirgus un starptautiskā mērogā);
 • izpratne par risku vadību;
 • izpratne par AS “RĪGAS SILTUMS”  darbības jomām;
 • izpratne par publisko iepirkumu jomu;
 • zināšanas par kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi un īstenošanu.

Akciju sabiedrības Valdes locekļa/-es amata korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā pienākumu pildīšanai tiks vērtētas šādas kompetences: lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence), orientācija uz rezultātu sasniegšanu (būtiskā kompetence), plānošana un organizēšana (būtiskā kompetence),  komandas vadīšana, pārmaiņu vadīšana un pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.  

Valdes locekļa/-es amata finanšu vadības jomā kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī (atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi");
 2. angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī valdes locekļa (-les) uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 3. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā un finansēs, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā;
 4. izpratne par Akciju sabiedrības darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā un kas atbilst šādiem kritērijiem:

         a)vismaz 3 (trīs) gadu pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes loceklim (-lei) līdzvērtīgā vadošā amatā*, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā;

           b) pieredze, kas iegūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā finanšu vadības jomā.

    5. nevainojama reputācija (valdes locekļa (-les) kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).

Papildus prasības kandidātam attiecībā uz pieredzi:

 • Valdes locekļa/-es amatam finanšu jautājumu jomā:
 • praktiskā pieredze kapitālsabiedrības finanšu plānu izstrādē un ieviešanā;
 • pieredze darbā ar investīciju projektiem;
 • praktiskā pieredze finanšu resursu piesaistē;
 • pieredze sadarbībā ar valsts iestādēm vai starptautiskajām organizācijām vai uzņēmumiem;
 • pieredze pārmaiņu vadīšanā;
 • pieredze kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē;
 • vēlama pieredze darbā biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā vismaz viens gads;
 • vēlams CFA vai CFAA sertifikāts.

Prasības attiecībā uz nepieciešamajām zināšanām, prasmēm uz izpratni Valdes locekļa/-es amata finanšu jautājumu jomā:

 • izpratne par kapitālsabiedrību darbību un korporatīvās pārvaldības principiem;
 • izpratne biznesa vadības jautājumos – organizāciju vadība, biznesa analīze;
 • pieredze finanšu plānošanā un finanšu mēŗku izviržišanā, izpratne par finanšu tigiem, instrumentiem;
 • izpratne par AS “RĪGAS SILTUMS”  darbības jomām;
 • izpratne par publisko iepirkumu jomu;
 • zināšanas par kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi un īstenošanu.

Akciju sabiedrības Valdes locekļa/-es amata finanšu jautājumu jomā pienākumu pildīšanai tik vērtētas šādas kompetences: lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence), orientācija uz rezultātu sasniegšanu (būtiskā kompetence), plānošana un organizēšana (būtiskā kompetence),  komandas vadīšana, pārmaiņu vadīšana un pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

­­­­­­Valdes locekļa/-es amata korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī (atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi");
 2. angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī valdes locekļa (-les) uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 3. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: vadībzinībās, finansēs,  ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātņu, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā;
 4. izpratne par Akciju sabiedrības darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā un kas atbilst šādiem kritērijiem:
 1. vismaz 3 (trīs) gadu pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes loceklim (-lei) līdzvērtīgā vadošā amatā*, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā;
 2. pieredze,  kas iegūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā korporatīvās pārvaldības un/vai risku vadības, iekšējās kontroles jautājumu risināšanā

      5. nevainojama reputācija (valdes locekļa (-les) kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).

Papildus prasības kandidātam attiecībā uz pieredzi:

 • Valdes locekļa/-es amatam korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā:
 • praktiskā pieredze korporatīvās pārvaldības  jautājumos;
 • praktiskā pieredze risku vadības jautājumos;
 • praktiskā pieredze kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē, īstenošanā;
 • pieredze pārmaiņu vadīšanā;
 • pieredze sadarbībā ar valsts iestādēm vai starptautiskajām organizācijām vai uzņēmumiem;
 • vēlama pieredze darbā biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā vismaz viens gads.

Prasības attiecībā uz nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un izpratni Valdes locekļa/-es amatam korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā:

 • izpratne par kapitālsabiedrību darbību un korporatīvās pārvaldības principiem;
 • izpratne biznesa vadības jautājumos – organizāciju vadība, biznesa analīze, biznesa procesu digitālā transformācija, mārketings (vietējā tirgus un starptautiskā mērogā);
 • izpratne par risku vadību;
 • izpratne par AS “RĪGAS SILTUMS”  darbības jomām;
 • izpratne par publisko iepirkumu jomu;
 • zināšanas par kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi un īstenošanu.

Akciju sabiedrības Valdes locekļa/-es amata korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā pienākumu pildīšanai tiks vērtētas šādas kompetences: lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence), orientācija uz rezultātu sasniegšanu (būtiskā kompetence), plānošana un organizēšana (būtiskā kompetence),  komandas vadīšana, pārmaiņu vadīšana un pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.  

Valdes locekļa/-es amata finanšu vadības jomā kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī (atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi");
 2. angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī valdes locekļa (-les) uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 3. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā un finansēs, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā;
 4. izpratne par Akciju sabiedrības darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Akciju sabiedrībā un kas atbilst šādiem kritērijiem:
 1. vismaz 3 (trīs) gadu pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes loceklim (-lei) līdzvērtīgā vadošā amatā*, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā;
 2. pieredze, kas iegūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā finanšu vadības jomā.

       5. nevainojama reputācija (valdes locekļa (-les) kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).

Papildus prasības kandidātam attiecībā uz pieredzi:

 • Valdes locekļa/-es amatam finanšu jautājumu jomā:
 • praktiskā pieredze kapitālsabiedrības finanšu plānu izstrādē un ieviešanā;
 • pieredze darbā ar investīciju projektiem;
 • praktiskā pieredze finanšu resursu piesaistē;
 • pieredze sadarbībā ar valsts iestādēm vai starptautiskajām organizācijām vai uzņēmumiem;
 • pieredze pārmaiņu vadīšanā;
 • pieredze kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē;
 • vēlama pieredze darbā biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā vismaz viens gads;
 • vēlams CFA vai CFAA sertifikāts.

Prasības attiecībā uz nepieciešamajām zināšanām, prasmēm uz izpratni Valdes locekļa/-es amata finanšu jautājumu jomā:

 • izpratne par kapitālsabiedrību darbību un korporatīvās pārvaldības principiem;
 • izpratne biznesa vadības jautājumos – organizāciju vadība, biznesa analīze;
 • pieredze finanšu plānošanā un finanšu mēŗku izviržišanā, izpratne par finanšu tigiem, instrumentiem;
 • izpratne par AS “RĪGAS SILTUMS”  darbības jomām;
 • izpratne par publisko iepirkumu jomu;
 • zināšanas par kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi un īstenošanu.

Akciju sabiedrības Valdes locekļa/-es amata finanšu jautājumu jomā pienākumu pildīšanai tik vērtētas šādas kompetences: lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence), orientācija uz rezultātu sasniegšanu (būtiskā kompetence), plānošana un organizēšana (būtiskā kompetence),  komandas vadīšana, pārmaiņu vadīšana un pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

Mēneša atalgojums Valdes locekļa/-es amatam: 5 800,00 EUR - 6 500,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 12. jūlijam (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: valdesloceklis@rs.lv. Piesakoties konkursam, lūdzam lejupielādēt un aizpildīt CV formu, Profesionālās zināšanas un pieredzes apliecinošo formu un Kandidāta apliecinājuma formu, kas pieejama AS “RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē: https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0. Ja pieteikuma dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus ir jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniski parakstītais dokuments ir saņemts no Eiropas Savienības dalībvalstu partnera, elektroniskā paraksta derīgumu var pārbaudīt oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļvietnē.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus Pieteikuma dokumentus:

 1. personīgi vai elektroniski parakstītu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes un prasmju esamību;
 2. dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (lūdzam lejupielādēt un izmantot pievienoto CV formu), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām, norādot pēdējo 10 (desmit) gadu laikā vadīto kolektīvu darbinieku skaitu, būtiskāko informāciju par uzņēmuma darbības jomu, kandidāta atbildību un pienākumiem, un nozīmīgākajiem sasniegumiem attiecīgajā uzņēmumā norādīta kontaktinformācija;
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 4. profesionālās zināšanas un pieredzi apliecinoša forma (lūdzam lejupielādēt un izmantot pievienoto Profesionālās zināšanas un pieredzi apliecinošo formu);
 5. pēc pievienotās formas iesniegt apliecinājumu par:

       a) atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas (37.panta ceturtās daļas) prasībām un Komerclikuma 304.panta prasībām;

         b) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ievērošanu.

       6. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas (ja ir);

       7. valodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas (ja ir).

Kandidātu atlase notiks 3 (trīs) kārtās. Kandidātiem, kuri tiks virzīti uz otro vērtēšanas kārtu, tiks lūgts iesniegt un prezentēt (līdz 15 minūtēm) stratēģisko redzējumu par AS “RĪGAS SILTUMS” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Kandidātu dati, kā arī nepieciešamā informācija par kandidātu, var tikt iesniegta pārbaudei kompetentās institūcijās, kā arī var tik pārbaudīta, izmantojot specializētus datu reģistrus. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS “RĪGAS SILTUMS”, kontaktinformācija: Rīga, Cēsu iela 3A, LV-1012 e-pasts: das@rs.lv Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA Human Source.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz info@humansource.lv (ja vēlaties, lai SIA Human Source pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai das@rs.lv (ja vēlaties, lai AS “RĪGAS SILTUMS” pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

AS "RĪGAS SILTUMS” ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā un veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. AS “RĪGAS SILTUMS” akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA “Enerģijas risinājumi.RIX”(2%), AS “LATVENERGO”(0,005%) un tās valdes sastāvā saskaņā ar statūtiem ir pieci valdes locekļi.

*par līdzvērtīgu vadošu amatu uzskatāms – valdes loceklim līdzvērtīgs vadošs amats - pirmā līmeņa vadības amats organizācijā vai amats, kas tieši atskaitās valdei vai augstākajai amatpersonai

 

×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas