Aicinām pieteikties uz diviem AS "Latvijas valsts meži" valdes locekļu amatiem (pagarināts pieteikšanās termiņš)

23.04.2022

Pieteikšanās: līdz 06.05.2022.

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) padome pagarina izsludināšanas termiņu konkursam uz diviem valdes locekļu amatiem ar kompetenci: meža apsaimniekošanas jomā; vides aizsardzības jomā.

Visiem valdes locekļa/-les amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 • angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.

Valdes locekļa/-les kandidātiem meža apsaimniekošanas jomā:

 1. Papildus izvirzītās obligātās minimālās prasības:

            1.2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mežzinātnē, vides vai dabas zinātnē, inženierzinātnē;

                   1.3. vismaz triju gadu nepārtraukta profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pēdējo 10 gadu laikā) – valdes locekļa, iestādes vadītāja amatā vai citā pielīdzināmā vadošajā amatā, kas tieši pakļauts uzņēmuma vai iestādes vadītājam;

                  1.4. pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz trīs gadu darba pieredze lielā kapitālsabiedrībā vadošā amatā mežistrādes darbu plānošanā un kontrolē;

                  1.5. pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze lielā kapitālsabiedrībā vadošā amatā  koksnes produktu ražošanā;

       2. Zināšanas uz izpratne:

                  2.1. par koksnes ražošanas un piegādes ķēdi;

                  2.2. par koksnes produktu ražošanu;

                  2.3. par meža infrastruktūru;

                  2.4. par ilgtermiņa zemes un meža apsaimniekošanas plānošanu un attīstību;

                  2.5. par valsts kapitālsabiedrību darbību.

       3. Papildus priekšrocības kandidātiem ar:

                  3.1. vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā meža infrastruktūras plānošanā un uzturēšanā;

                  3.2. iepriekšējo darba pieredzi vadošā amatā uzņēmumā, kura pamatdarbība ir mežsaimniecība;

                  3.3. iepriekšējo pieredzi investīciju plānu sagatavošanā un izpildes kontrolē.

Valdes locekļa/-les kandidātiem vides aizsardzības jomā:

 1. Papildus izvirzītās obligātās minimālās prasības:
  1. 1. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē vai dabas zinātnē;

                  1.2.vismaz triju gadu nepārtraukta profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pēdējo 10 gadu laikā) – valdes locekļa, iestādes vadītāja amatā, vai citā pielīdzināmā vadošajā amatā, kas tieši pakļauts uzņēmuma vai iestādes vadītājam;

                  1.3. pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz divu gadu darba pieredze vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā vadošā amatā vides jomā, tai skaitā vides datu analīzē;

                 1.4. pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz divu gadu darba pieredze vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā darbā ar Eiropas Savienības finansētu projektu īstenošanu.

        2.  Zināšanas un izpratne:

                  2.1. par Eiropas Savienības finansētu projektu īstenošanu vides jomā;

                  2.2. par vides aizsardzības jomām;

                  2.3. par zemes dzīļu apsaimniekošanu;

                  2.4. par klimata pārmaiņām;

                  2.5. par valsts kapitālsabiedrību darbību.

         3. Papildus priekšrocības kandidātiem ar:

                 3.1. darba pieredzi lielā kapitālsabiedrībā vadošā amatā vides jomā;

                 3.2. vismaz divu gadu darba pieredzi vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā vadošā amatā ar zemes dzīļu jomas pārraudzību;

                 3.3.iepriekšējo darba pieredzi valsts politikas īstenošanā zemes dzīļu un vides jomās, tai skaitā zemes dzīļu resursu apzināšanā un izvērtēšanā.

Valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences:

 1. orientācija uz attīstību;
 2. orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 3. stratēģiskais redzējums;
 4. plānošana un organizēšana;
 5. lēmumu pieņemšana un atbildība.

Atbilstības prasības kandidātiem:

 • ierobežojumi un aizliegumi, kas paredzēti valsts amatpersonām likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;
 • likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām,
 • likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 31. panta ceturtās daļas prasībām.

Valdes locekļa mēneša atlīdzība tiks noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” no EUR 10280  līdz EUR 12700 (bruto).

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Pieteikumu konkursam, norādot amatu, uz kuru pretendē, var iesniegt līdz 2022. gada 6.maijam (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: valdes_loceklis@astralexecutive.com (ar norādi “LVM valdes loceklis attiecīgajā jomā”.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. Motivētu pieteikumu, iekļaujot detalizētu informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes un kompetenču esamību.
 2. Curriculum Vitae (CV), kas apliecina sludinājumā norādītas izglītības, pieredzes, valodu un citas prasības (atbilstoši pievienotajai vakances profilam atbilstošajai CV formai: CV forma valdes locekļa kandidātiem meža apsaimniekošanas jomā; CV forma valdes locekļa kandidātiem vides aizsardzības jomā).
 3. Apliecinājumu par atbilstību “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31. panta ceturtās daļas prasībām, likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām un gatavību piekrist valsts amatpersonas statusam (atbilstoši pievienotajai veidlapai).
 4. Apliecinājumu par derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 5. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā).
 6. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).
 7. Citus dokumentus, ko kandidāts uzskata par nepieciešamu pievienot.

AS “Latvijas valsts meži” valdes locekļa atlasē ir piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “ASTRAL ExecutiveSearch”.

Konkursa 3. kārtā kandidātam būs jāsagatavo stratēģiskais redzējums atbilstoši vakantā valdes locekļa amata profilam par LVM galvenajiem izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm).

Vienlaikus ar minētās publiskās pieteikšanās procedūras izsludināšanu LVM savā tīmekļvietnē publicē informāciju par nominācijas procesa uzsākšanu un nominācijas komisijas sastāvu, kā arī citu papildu informāciju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) 13. pantu, AS “Latvijas valsts meži” informē, ka:
1) kandidāta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases nominācijas norisi;
2) kandidāta personas datu apstrādes pārzinis ir AS “Latvijas valsts meži” (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003466281), kontaktinformācija: Vaiņodes iela 1 Rīga, LV-1004.

Uzziņām: tālr. 28385842 ,  e-pasts: valdes_loceklis@astralexecutive.com