Aicinām pieteikties uz AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekļa amatu

14.04.2022

Pieteikšanās: līdz 08.05.2022.

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Finanšu ministriju izsludina konkursu uz akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – AST) padomes locekļa amatu ar kompetenci risku vadības un iekšējās kontroles,  stratēģijas izstrādes un īstenošanas (kas ietver arī  IT stratēģijas ieviešanas uzraudzību) jomā, kas atbilst neatkarīga padomes locekļa prasībām.

AST vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Latvijas energoapgādes drošumu, sniegt nepārtrauktu, kvalitatīvu un pieejamu energoapgādes pārvades pakalpojumu, kā arī īstenot valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu pārvaldību un sekmēt to integrāciju Eiropas Savienības iekšējā energoresursu tirgū.

AST padomes locekļa amata kandidātiem ir izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 • valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: inženierzinātnēs, vadībzinātnē, finansēs, ekonomikā vai līdzīgās jomās, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus;
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • darba pieredze risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas uzraudzībā un pilnveidošanā, stratēģiju izstrādē un ieviešanā (t.sk. IT stratēģijas);
 • darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā un atbilst vienai no šādām prasībām:                                                                           - vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;                                                                                                                                                               vai                                                                                                                                                     - vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā (struktūrvienības vadītāja amats, kurš ir tiešā iestādes vadītāja vai tā vietnieka padotībā) valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga  par enerģētikas  politikas izstrādi.

AST padomes locekļa amata kandidātiem ir izvirzītas šādas profesionālās pieredzes un zināšanu prasības:

 • zināšanas risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas uzraudzībā un  pilnveidošanā;
 • zināšanas stratēģiju izstrādē un ieviešanā (t.sk. IT stratēģijas);
 • zināšanas enerģētikas jomā;
 • vēlama pieredze enerģētikas jomas kapitālsabiedrībā vadošā amatā;
 • zināšanas par AS „Augstsprieguma tīkls” darbības jomām – lielu energosistēmu darbību un elektrības tirgus attīstības jautājumiem, pārvades sistēmu un elektrības tirgu attīstības procesiem nacionālajā un Eiropas līmenī;
 • zināšanas par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi.

AST padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, orientācija uz attīstību. Vadības kompetences tiks vērtētas konkursa pēdējā kārtā.

Īpašie nosacījumi AST padomes locekļa amata kandidātiem:

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 8. maijam (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: nominacija@pkc.mk.gov.lv.

Kandidātus lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:

 1. Motivētu pieteikumu (elektroniski parakstītu), iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību AST padomes locekļa amatam;
 2. Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauti arī galvenie sasniegumi, pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs) (ieteicams izmantot pievienoto formu);
 3. AST padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (elektroniski parakstītu) atbilstībai īpašajiem nosacījumiem  (lūdzam lejuplādēt un izmantot speciāli sagatavotu apliecinājuma formu);
 4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā un vērtējums nav norādīts CV);
 6. citus dokumentus, kas apliecina pretendentiem izvirzīto prasību izpildi (nav obligāti), piemēram, svešvalodas prasmju apliecinoša dokumenta kopija.

Padomes locekļa amata mēneša atlīdzība noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumos Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Mēneša atlīdzība (bruto): 3010 EUR.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 15 minūtēm) par AST galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai risku vadības un iekšējās kontroles jomā un/vai stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā.

Vienlaikus ar minētās publiskās pieteikšanās procedūras izsludināšanu Pārresoru koordinācijas centrs savā tīmekļvietnē www.valstskapitals.gov.lv publicē informāciju par nominācijas procesa uzsākšanu un nominācijas komisijas sastāvu, kā arī citu papildu informāciju.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti AST sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir Pārresoru koordinācijas centrs, kontaktinformācija: tālr. 67082903, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.