Aicinām pieteikties uz VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes locekļa amatu

08.03.2022
Aicinām pieteikties uz VAS Latvijas autoceļu uzturētājs valdes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 28.03.2022.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" izsludina konkursu uz VALDES LOCEKĻA/-ES komercdarbības vadības jomā amatu.

Kandidātiem izvirzītās obligātās  minimālās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā vai vadībzinātnē vai akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs (transportbūves, inženiermehānika, informāciju tehnoloģijas)

 (ieraksts CV par iegūto akadēmisko augstāko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, norādot visus iegūtos izglītības līmeņus, grādus un obligāti jāpievieno izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumenta kopiju par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

 • vismaz triju gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumu konkrētajā amatā

(obligāts pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot uzņēmumu, prasībām atbilstošu amatu, pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, galvenos pienākumus, uzņēmuma lielumu (vadoties no Gada pārskata un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā uzņēmumu lieluma dalījumu);

 • pieredze komercdarbības vadībā

(obligāts pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot vismaz vienu uzņēmumu un amatu, kas apliecina pieredzi komercdarbības vadībā);

 • vēlama pieredze tehnisko un tehnoloģisko resursu pārvaldībā

(pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot vismaz vienu uzņēmumu un amatu, kas apliecina pieredzi tehnisko un tehnoloģisko resursu pārvaldībā);

 • vēlama pieredze pārmaiņu vadībā

(pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot uzņēmumu, pieredzes gūšanas laiku, ilgumu un pieredzes jomu, galvenos pienākumus);

 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī

(valsts valodas prasmes apliecības kopija (iesniedz kandidāti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda un  persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā). Angļu valodas zināšanu līmeni apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, zināšanu līmeni nosakot atbilstoši Europass pašnovērtējuma tabulai);

 • nevainojama reputācija

(valdes locekļa amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav publiski pieejami pierādījumi, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);

 • Atbilstības prasības:
 • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • Atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām

(Kandidāta apliecinājums – apliecinājuma forma pieejama LAU tīmekļvietnē);

 • izpratne par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības veidiem, jomām mērķiem;
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un labas korporatīvās pārvaldības principiem;
 • nepieciešamās kompetences: orientācija uz rezultātu sasniegšanu (vēlme veikt uzdevumus arvien labāk, izvirzīt mērķus, kas nav viegli sasniedzami un mērķtiecīgi strādāt, lai tos sasniegtu. Spēja saskatīt, novērtēt un radīt jaunas iespējas organizācijas attīstībai un tās īstenot); pārmaiņu vadīšana (efektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu un kapitālsabiedrības pārveides procesa mērķtiecīga vadīšana); lēmumu pieņemšana un atbildība (spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem); plānošana un organizēšana (spēja noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un citu darbu īsā un ilgstošā laikposmā, nodrošinot efektīvu laika un resursu izmantošanu); darbinieku motivēšana un attīstība (darbinieku attīstības veicināšana, nodrošinot atbalstošu vidi darbinieku motivācijas stiprināšanai, snieguma pilnveidošanai un profesionālās izaugsmes veicināšanai), komercstratēģiju izstrāde un ieviešana (spēja definēt un pārvērst darbībā kapitālsabiedrības attīstības stratēģisko vīziju).

Vēlama:

 • pieredze un zināšanas finanšu vadībā,
 • analītiskā, biznesa un stratēģiskā domāšana,
 • komandas vadītprasme,
 • prasme skaidri paust savu viedokli, argumentēt, veidot konstruktīvu diskusiju,
 • publiskās runas, uzstāšanās pieredze,
 • orientācija uz attīstību,
 • pieredze starptautiska vai biržā kotēta uzņēmumā,
 • pieredze iepirkumu organizēšanā vai vadībā.

Darba vieta: Rīga

Mēneša atlīdzība (bruto): 7380 EUR

Valdes locekļa atbildības jomas: komercdarbības vadība, tehnisko un tehnoloģisko resursu pārvaldība, pārdošanas vai iepirkumu vadība.

Ierobežojumi pretendentiem noteikti Publiskas personas  kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtajā daļā.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti uz 2. kārtu, tiks lūgts septiņu kalendāro dienu laikā nosūtīt komisijai uz e-pastu  nominacijas.komisija@lau.lv  prezentāciju par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”  attīstību tuvākajos trīs - piecos gados uz konkursa otro kārtu.

Dokumentus dalībai konkursā lūdzam iesniegt līdz 2022. gada 28. martam (ieskaitot), nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nominācijas komisijai” uz e-pasta adresi: nominacijas.komisija@lau.lv.

Kontaktpersona - VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs Personāla vadības daļas vadītāja Ilona Kļimoviča, tālrunis 67113460.

Pretendenti Konkursam iesniedz šādus dokumentus (sagatavotus valsts valodā):

 1. Parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (Motivācijas vēstuli) iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa/-es amatam, kā arī norādīt atsauksmes devēja kontaktus, ja tāds ir pieejams;
 2. Curriculum Vitae (CV), kurā iekļauta informācija par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju - elektroniskā pasta adresi, telefona numuru. Curriculum Vitae (CV) atbilstoši  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” tīmekļvietnē www.lau.lv, sadaļā Vakances pieejamajai  CV formai;
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumenta kopiju par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 4. profesionālo kvalifikāciju, valodu un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 5. apliecinājumu saskaņā ar  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas  un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 7. panta piektās daļas prasībām atbilstoši  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” tīmekļvietnē www.lau.lv, sadaļā Vakances pieejamajai apliecinājuma formai;
 6. valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi augstākajā līmenī, C līmeņa 1. pakāpe (iesniedz kandidāti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda un nav iegūta pamata, vidējā vai augstākā izglītība akreditētās programmās latviešu valodā)
 7. citus dokumentus, kas apliecina kandidātam/-ei izvirzīto prasību izpildi.

Informatīvais paziņojums par kandidāta  personas datu apstrādi konkursa norises nodrošināšanai