Aicinām pieteikties uz VAS "Latvijas Pasts" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem

05.03.2022
Aicinām pieteikties uz VAS Latvijas Pasts valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 28.03.2022.

Ar mērķi nodrošināt efektīvu, ērtu un pieejamu uz aktuālajām klientu vajadzībām orientētu kvalitatīvu iekšzemes un pārrobežu pasta un loģistikas pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz inovatīvu pieeju, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, veicinot pasta pakalpojumu un augstas integritātes un pieejamības pasta tīkla efektīvu darbību un ilgtspējīgu attīstību un stiprinot droša un uzticama partnera tēlu, kā arī būt līderim reģionālajā pasta un loģistikas pakalpojumu tirgū, VAS “Latvijas Pasts” padome izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" (turpmāk – LP) valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļu amatiem.

LP vakantajiem valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem ir noteiktas šādas atbildības jomas (pieci amatu profili):

1) valdes priekšsēdētājs, galvenais izpilddirektors (CEO), uzņēmumu un komandas vadība, iesaistīto pušu vadība;

2) valdes loceklis ar atbildību finanšu vadības jomā, galvenais finanšu pārvaldes direktors (CFO), uzņēmuma finanšu jautājumu vadīšana;

3) valdes loceklis ar atbildību biznesa attīstības jomā, biznesa attīstības pārvaldes direktors (CCO), atbildība par kapitālsabiedrības ieņēmumiem, atbildība par visu produktu un pakalpojumu pārdošanu;

4) valdes loceklis ar atbildību operacionālās darbības vadības jomā, biznesa operacionālās vadības direktors (COO), vadīt un pārraudzīt ar kapitālsabiedrības un tās meitas uzņēmumu  darbību saistīto materiāltehnisko nodrošinājuma efektīvu un kvalitatīvu pieejamību, lai veicinātu uzņēmuma stratēģijas, mērķu un darbības rādītāju;

5) valdes loceklis ar atbildību tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā, tehnoloģiju un digitālās transformācijas pārvaldes direktors (CTO), vadīt un pārraudzīt tehnoloģijas un tehnoloģiskos procesus un to efektīvu un kvalitatīvu pieejamību, tehnoloģiju t.s. spējo attīstību, kā arī digitālo transformāciju, lai veicinātu uzņēmuma stratēģijas, mērķu un darbības rādītāju.

LP valdes locekļu amatu kandidātiem ir izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, loģistikā, informācijas tehnoloģiju, datorzinātņu jomā vai finansēs vai citā pielīdzināmā jomā);
 3. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 4. darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

- vidējā vai lielā uzņēmumā valdes loceklim līdzvērtīgā vadoša amatā, padomes loceklis, valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei,

- vai vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu, tranzītpārvadājumu, loģistikas vai pasta pakalpojumu sniegšanā, vai citā radniecīgā jomā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

Papildus izvirzītās vēlamās prasības kandidātiem, pēdējo 10 gadu laikā, ir izpratne un/vai zināšanas par tranzītbiznesa vai loģistikas, vai pasta pakalpojumu, vai citu radniecīgu darbības jomu, korporatīvo pārvaldību, stratēģijas veidošanu un ieviešanu, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību. Kā arī pēdējo 10 gadu laikā vismaz triju gadu profesionālai darba pieredzei:

              1. valdes priekšsēdētājam –

          - Galvenā izpilddirektora (angl. Chief Executive Officer) funkcijas un pienākumu pildīšanā, kapitālsabiedrības stratēģiskā plāna, īstermiņa un ilgtermiņa mērķu, darbības rādītāju (KPI) izstrādē, saskaņošanā, apstiprināšanā, izpildē, pārskatu sniegšanā un ar tiem saistīto organizācijas pārmaiņu vadībā;

          - efektīvas un iedvesmojošas vadības komandas, darbinieku un citu iesaistīto pušu vadībā;

         -  kapitālsabiedrības budžeta sagatavošanas pārvaldīšanā, apstiprināšanā, izpildē un rezultātu pārskatāmības pārvaldīšanā;

      - pievilcīgas, sociāli atbildīgas un progresīvas kapitālsabiedrības tēla un nevainojamas reputācijas veidošanā dažādu ieinteresēto pušu priekšā, kā arī kapitālsabiedrību sabiedriskajās attiecību pārstāvēšanā, proaktīvas komunikācijas vadīšanā;

       - sociāli atbildīgas darba kultūrvides veidošanā kapitālsabiedrībā atbilstoši uzņēmuma vērtībām, misijai, vīzijai un mērķiem.

        2. valdes loceklim ar atbildību finanšu vadības jomā:

       - kapitālsabiedrības Finanšu direktora (angl. Chief Financial Officer) funkciju un pienākumu pildīšanā;

    - kapitālsabiedrības un tās meitas uzņēmumu caurskatāmu un efektīvu finanšu uzskaites un kontroles vides izveidošanā un uzturēšanā, naudas plūsmas un finanšu plānošanas sistēmu nodrošināšanā, galveno darbības rādītāju pārskatu sagatavošanā;

      - finanšu stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzes un stratēģisko virzienu ierosināšanā;

     - kapitālsabiedrības finanšu un vadības grāmatvedības un citu finanšu procesu un procedūru nodrošināšanā, tostarp licencētas maksājumu iestādes darbības nodrošināšanā;

      - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā;

      - uzņēmuma darbības rādītāju izpildes prognožu un scenāriju plānošanā un stratēģijas plānošanā;

      - ārēja privātā un publiskā finansējuma (tai skaitā ES) piesaistē.

      3. valdes loceklim ar atbildību biznesa attīstības jomā

      - Komercdirektora (angl. Chief Commercial Officer) funkciju un pienākumu pildīšanā;

      - produktu un pakalpojumu pārdošanā, izstrādē un ieviešanā, marketinga vadīšanā, biznesa attīstības plānošanā;

    - kapitālsabiedrības attiecību nodrošināšanā ar klientiem, konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu piedāvājuma pieejamības nodrošināšanā;

    - produktu un pakalpojumu klāsta un kvalitātes nodrošināšanā, attīstīšanā un pilnveidošanā gan Latvijas, gan Starptautiskos tirgos;

      - uzņēmumu zīmola(u) izmantošanā un attīstībā;

      - komercstratēģijas darbības izstrādāšanā un īstenošanā.

      4. valdes loceklim ar atbildību operacionālās darbības vadības jomā,

      - Operacionālās vadības direktora (angl. Chief Operating Officer) funkciju un pienākumu veikšanā;

   - ar kapitālsabiedrības darbību saistīto materiāltehnisko nodrošinājuma efektīvas un kvalitatīvas pieejamības vadīšanā un pārraudzībā;

      - operacionālā biznesa nodrošinājuma vadības stratēģijas un plānu pilnveidošanā un īstenošanā;

      - risku vadības politikas un risku reģistru uzturēšanā un administrēšanā;

      - operacionālās ekselences komandas vadīšanā;

      - efektīvas sadarbības nodrošināšanā ar iesaistītajām pusēm un sadarbības partneriem.

     5. valdes loceklim ar atbildību tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā,

   - kapitālsabiedrības Tehnoloģiju un digitālās transformācijas direktora (angl. Chief Technology Officer) funkciju un pienākumu pildīšanā;

   - tehnoloģiju un digitālās transformācijas stratēģijas un plānu izveidošanā, ieviešanā (t.sk. datu aizsardzības jomā) un jaunu inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādāšanā;

     - vadīt un pārraudzīt tehnoloģijas un tehnoloģiskos procesu vadīšanā un pārraudzībā;

    - tehnoloģisko resursu izlietojuma efektivitātes un procesu efektivitātes celšanā, nodrošinot tehnoloģiju (t.sk. digitālo) aizsardzībā pret ārējās vides un trešo personu apdraudējumiem;

    - operacionālās ekselences komandas vadīšanā.

Kandidātiem nepieciešama izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi. LP valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences:

 • valdes priekšsēdētājam: komandas vadīšana un līderība; stratēģiskais redzējums; lēmumu pieņemšana un atbildība; plānošana un organizēšana; orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • valdes loceklim ar atbildību biznesa attīstības jomā: stratēģiskais redzējums; orientācija uz attīstību; pārmaiņu vadīšana; plānošana un organizēšana;
 • valdes loceklim ar atbildību finanšu vadības jomā: komandas vadīšana un līderība; plānošana un organizēšana; lēmumu pieņemšana un atbildība; orientācija uz rezultātu sasniegšanu; stratēģiskais redzējums;
 • valdes loceklim ar atbildību operacionālās darbības vadības jomā: komandas vadīšana un līderība; orientācija uz attīstību; lēmumu pieņemšana un atbildība; plānošana un organizēšana;
 • valdes loceklis ar atbildību tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā: komandas vadīšana; orientācija uz attīstību; orientācija uz rezultātu sasniegšanu; pārmaiņu vadīšana.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 28. martam (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai  parakstītiem rakstveida un ieskenētiem, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: nominacija@pasts.lv .

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. Pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību LP valdes locekļa amatam, norādot vēlamo kompetences jomu (amata profilu). (Ja vēlas kandidēt vairākās jomās, tad amata profilus vēlams norādīt prioritārā secībā.)
 2. Valdes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu).

      3. Dzīves gājuma un darba pieredzes (ieteicams izmantot pievienoto formu) aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauti arī galvenie sasniegumi, pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs). 

      4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā).

          5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).

         6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atlīdzība valdes loceklim (bruto): 7362 EUR un valdes priekšsēdētājam (bruto): 8180 EUR.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par LP galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai atbilstoši jomai, uz kuru pretendē.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:
 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VAS “Latvijas Pats” sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA “EIROPERSONĀLS”;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Pasts” padome.
×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas