Aicinām pieteikties uz SIA "Rīgas nami" padomes locekļu amatiem

18.02.2022
Aicinām pieteikties uz SIA Rīgas nami padomes locekļu amatiem

Pieteikties: līdz 21.03.2022.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Rīgas nami” trīs padomes locekļu amatu vietām.

Ar mērķi virzīties uz nekustamo īpašumu pārvaldības centralizāciju un darbības efektivitātes paaugstināšanu, kā arī korporatīvās pārvaldības un administratīvās kapacitātes stiprināšanu ar Rīgas domes 15.12.2021. lēmumu Nr. 1105 “Par SIA “Rīgas nami”, SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss” reorganizācijas uzsākšanu” uzsākta četru kapitālsabiedrību reorganizācija apvienošanas ceļā, pievienojot SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss” (turpmāk – pievienojamās sabiedrības) SIA “Rīgas nami” (turpmāk – iegūstošā sabiedrība).

Iegūstošā sabiedrība SIA “Rīgas nami” reorganizācijas rezultātā būs sabiedrība, kurai atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 78. panta otrajai daļai izveido padomi.

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē, inženierzinātnēs, nekustamo īpašumu pārvaldībā vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas nami” padomes locekļa uzdevumus.
 3. darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

          3.1.vismaz triju gadu pieredze kapitālsabiedrības, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza  vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījums 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50, valdes vai padomes locekļa amatā;

      3.2. vismaz triju gadu pieredze vadītāja (t.sk. vadītāja vietnieka) amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nekustamo īpašumu attīstību un pārvaldību vai finanšu vadības politikas veidošanu un īstenošanu un kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz vienu no šādiem rādītājiem – budžets/finanšu apgrozījums 8 milj. euro, vidējais darbinieku skaits 50.

     4. Kandidātiem ir jābūt izpratnei un zināšanām par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību un pēdējo 10 gadu laikā vismaz triju gadu profesionālai darba pieredzei:

      4.1. padomes loceklim ar kompetenci nekustamo īpašumu pārvaldības jomā - nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un attīstības jautājumos, tai skaitā kultūrvēsturisko objektu apsaimniekošanā;

        4.2. padomes loceklim ar kompetenci finanšu jautājumu, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā - finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos;

        4.3. padomes loceklim ar kompetenci stratēģiju un pārmaiņu vadībā - korporatīvas pārvaldības jautājumos, stratēģiju izstrādē un īstenošanā, būtisku pārmaiņu vadībā.

       5. nevainojama reputācija.

Kompetences, kas ir nepieciešamas padomes locekļa pienākumu pildīšanai:

 • stratēģiskais redzējums būtiskā kompetence);
 • pārmaiņu vadīšana (būtiskā kompetence);
 • orientācija uz attīstību;
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība.

Kandidātiem izvirzītās vēlamās prasības:

 • pieredze vadošā amatā starptautiskā kapitālsabiedrībā/institūcijā vai biržā kotētā kapitālsabiedrībā;
 • pieredze publisko iepirkumu vadības jomā;
 • izpratne par personas kapitālsabiedrību darbību.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, Komerclikumā un likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”.

Dokumentus dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 21.03.2022. (ieskaitot), nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Rīgas nami”  padomes locekļu amatu kandidātu atlasei” Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldei uz e-pastu: nominacija@riga.lv.

Kontaktpersona: Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja Ilze Jurjāne, Ilze.Jurjane@riga.lv, tālr. 67105901.

Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju un pamatojumu atbilstībai izvirzītajām prasībām);
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai, t. sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz trijām), no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem desmit gadiem;
 • apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas, Komerclikuma un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta piektās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai (norādot vienu vai vairākus padomes locekļa amata profilus, uz kuru/-iem piesakās, un atbilstību neatkarīgā padomes locekļa statusam atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta sestajai daļai, ja attiecināms);
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstāko izglītību apliecinošs dokuments iegūts ārvalstīs, tad lūgums pievienot Akadēmiskās informācijas centra izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments);
 • kandidātiem, kas tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, papildus būs jāiesniedz stratēģiskais redzējums par SIA “Rīgas nami” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un padomes lomu katrā no amatu profiliem, uz kuru kandidāts pieteicies, un redzējums jāprezentē nominācijas komisijai (~ 20 min.).

Informācijai: padomes locekļa mēnešalga 2 160 euro (bruto), padomes priekšsēdētāja mēnešalga 2 400 euro (bruto).

Apliecinājuma un Curriculum Vitae forma, kā arī informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras nodrošināšanai pieejams Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība”  – “Vakances”.