Aicinām pieteikties uz VSIA "Latvijas Leļļu teātris" valdes locekļa amatu

17.02.2022
Aicinām pieteikties uz VSIA Latvijas Leļļu teātris valdes locekļa amatu

Pieteikties: līdz 16.03.2022.

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" valdes locekļa amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību);
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā);
 • brīvi pārvalda valsts valodu un vismaz 2 (divas) svešvalodas;
 • zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par teātra nozari);
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību;
 • prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli.

Valdes locekļu amata kandidātiem tiks novērtētas Ministru kabineta noteikumos Nr. 20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” paredzētās kompetences, no kurām būtiskākās noteiktas:

 • komandas vadīšana (būtiskā kompetence);
 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība

Mēneša atlīdzība (bruto): 3 637,00 EUR (Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2022. gada 16. martam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijā, K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, darba laikā (pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 08.30 līdz plkst.17.15 un piektdienās no plkst. 08.30 līdz plkst. 16.00) ievietojot pie ieejas izveidotajā korespondencei paredzētajā kastē, ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir  līdz 2022. gada 16. martam, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: vakances@km.gov.lv vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” šādu dokumentu ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris” valdes locekļa amatu”:

 • pieteikuma anketa (pieejama Kultūras ministrijas tīmekļvietnē www.km.gov.lv sadaļā Vakances);
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama šeit));
 • izglītību apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • pretendenta izstrādātu Latvijas Leļļu teātra turpmākās darbības attīstības piedāvājumu, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas) (informācija par Teātra darbību pieejama https://www.lelluteatris.lv/lv/teatris/merki-un-parskati);
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330218.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.