Aicinām pieteikties uz VAS "Elektroniskie sakari" valdes locekļa amatu

15.02.2022
Aicinām pieteikties uz VAS Elektroniskie sakari valdes locekļa amatu

Pieteikties: līdz 07.03.2022.

VAS "Elektroniskie sakari" padome izsludina atklātu konkursu uz valdes locekļa amatu.

VALDES LOCEKĻA/-ES AMATA KANDIDĀTIEM IZVIRZĀMĀS OBLIGĀTĀS MINIMĀLĀS PRASĪBAS:

 • nevainojama reputācija;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 • angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnēs, ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnēs, datorzinātnēs vai inženierzinātnēs (vēlams - elektroniskie sakari, telekomunikācijas, radiosakaru sistēmas);
 • ne mazāk kā 3 (trīs) gadu nepārtraukta profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pēdējo 10 gadu laikā) - valdes locekļa, iestādes vadītāja amatā, vai citā pielīdzināmā vadošajā amatā, kas tieši atskaitās uzņēmuma vai iestādes vadītājam;
 • pierādāma iepriekšēja pieredze stratēģiskajā plānošanā;

NEPIECIEŠAMĀS KOMPETENCES:

 • stratēģiskais redzējums;
 • plānošana un organizēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • pārmaiņu vadīšana

PAR PRIEKŠROCĪBU TIKS UZSKATĪTAS:

 • zināšanas par elektronisko sakaru, telekomunikāciju, elektromagnētiskās saderības, radiosakaru sistēmu vai radiofrekvenču pārvaldības jomu;
 • iepriekšēja pieredze vadošā amatā uzņēmumā, kas darbojas informācijas tehnoloģiju jomā;
 • sadarbības pieredze uzņēmuma pārstāvībā ar citiem uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs, organizācijām, valsts iestādēm un institūcijām, sociālā dialoga prasmes;
 • pieredze darbā ar starptautiskām organizācijām un starptautisku projektu īstenošanā (projekta vadība, ekspertu iesaistīšana, sadarbība ar iesaistītajām pusēm) tehnoloģiju vai elektronisko sakaru jomā;
 • iepriekšēja pieredze digitālās transformācijas projektu īstenošanā un izpratne par aktualitātēm tehnoloģiju attīstībā un 5G;
 • zināšanas un izpratne par kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem, korporatīvās pārvaldības principiem, risku vadību un iekšējās kontroles sistēmas vadību izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem;

ATBILSTĪBAS PRASĪBAS:

 • uz kandidātiem attiecas ierobežojumi un aizliegumi, kas paredzēti valsts amatpersonām likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā";
 • atbilstība likuma “Par Valsts noslēpumu” 9. panta prasībām, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām.

Valdes locekļa mēneša atlīdzība tiks noteikta atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru no EUR 6009,00  līdz EUR 6309,90 (bruto).

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Pieteikumu konkursam, norādot amatu, uz kuru pretendē, var iesniegt līdz 2022. gada 7. martam (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: darbs@vases.lv.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. Motivētu pieteikumu, iekļaujot detalizētu informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes un kompetenču esamību.
 2. Curriculum Vitae (CV), kas apliecina sludinājumā norādītas izglītības, pieredzes, valodu un citas prasības (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai).
 3. Apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām, likuma par valsts noslēpumu 9. panta prasībām, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" prasībām un gatavību piekrist valsts amatpersonas statusam (atbilstoši pievienotajai formai).
 4. Apliecinājumu par derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 5. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.
 6. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).
 7. Citus dokumentus, ko kandidāts uzskata par nepieciešamu pievienot.

VAS “Elektroniskie sakari” valdes locekļa atlasē ir piesaistīta personāla atlases kompānija SIA "EXECUTIVE SEARCH BALTICS" (Amrop).

Konkursa 2. kārtā pretendentam būs jāsagatavo redzējums par VASES attīstību tehnoloģisko attīstību radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldībai.

Vienlaikus ar minētās publiskās pieteikšanās procedūras izsludināšanu VASES savā tīmekļvietnē publicē informāciju par nominācijas procesa uzsākšanu un nominācijas komisijas sastāvu, kā arī citu papildu informāciju.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA “EXECUTIVE SEARCH BALTICS” un VAS “Elektroniskie sakari”, datu pārzinis ir VAS “Elektroniskie sakari”.