Aicinām pieteikties uz SIA "Tet" padomes locekļa amatu (pagarināts pieteikšanās termiņš)

24.02.2022
Aicinām pieteikties uz SIA Tet padomes locekļa amatu (pagarināts pieteikšanās termiņš)

Pieteikties: līdz 07.03. 2022.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) kā SIA “Tet” kapitāla daļu turētāja (50,99843%) izsludina konkursu uz SIA “Tet” padomes locekļa amatu jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas jomā 

SIA “Tet” padomes locekļa amata kandidātiem/-ēm ir izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības, tiesību zinātņu, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Tet” padomes locekļa pienākumus;
 • vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā vidējas vai lielas1 kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • valsts valodas prasmes padomes locekļa/-les uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • angļu valodu prasmes padomes locekļa/-les uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā – vismaz C1 līmenī;
 • nevainojama reputācija.

Kandidātiem/-ēm ir izvirzītas šādas pieredzes, motivācijas, zināšanu un kompetenču prasības:

 • nepieciešama praktiskā darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā:

- jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanā;

- valdes vai padomes locekļa amatā kapitālsabiedrībā, kas kandidāta pilnvaru laikā strādāja ar peļņu;

- stratēģijas izstrādes, īstenošanas vai izpildes uzraudzībā;

- veiksmīgu pārmaiņu vai inovāciju ieviešanā;

- sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām vai starptautisko projektu realizēšanā;

 • nepieciešama izpratne un zināšanas par:
  • kapitālsabiedrību darbību, uzraudzību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību;
  • jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanu;
  • pārmaiņu vai inovāciju vadības un ieviešanas jautājumiem;
  • SIA “Tet” komercdarbību;
  • finanšu vadības jautājumiem;
  • risku pārvaldības jautājumiem;
  • uzņēmuma eksporta jautājumiem;
  • korporatīvās pārvaldības jautājumiem;
 • prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt, veidot konstruktīvu diskusiju;
 • spējas definēt stratēģisko redzējumu, izvirzīt mērķus un uzraudzīt to izpildi;
 • motivācija ieņemt SIA “Tet” padomes locekļa amatu;
 • vēlamas vairāku svešvalodu prasmes.

Padziļināti vērtējamās kompetences, kas nepieciešamas SIA “Tet” padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”):

 1. orientācija uz attīstību (būtiskā kompetence);
 2. lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence);
 3. pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 4. pārmaiņu vadīšana.

Kandidātiem/-ēm piemērojamie īpašie nosacījumi:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • padomes locekļa/-les amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss un tam noteiktie ierobežojumi;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta prasībām (ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumu Nr.417 “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi” 10. punktā noteikto).

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2022. gada 21. februārim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums SIA “Tet” padomes locekļa/-les amatam” elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu), nosūtot tos uz e-pasta adresi vakances@possessor.gov.lv. Ja pieteikuma dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus noteikti ir jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniski parakstītais dokuments ir saņemts no Eiropas Savienības dalībvalstu partnera, elektroniskā paraksta derīgumu var pārbaudīt oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē.

Kandidātus/-es lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. motivētu pieteikumu;
 2. Curriculum Vitae (CV) (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā Curriculum Vitae (CV) formā);
 3. padomes locekļa/-les amata kandidāta apliecinājums (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā apliecinājuma formā);
 4. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 5. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 6. valodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas (ja attiecināms).

Curriculum Vitae (CV) un apliecinājumu formas pieejamas lejupielādei arī Possessor tīmekļa vietnē. 

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

Atlases trešajai kārtai tiks piesaistīta personāla atlases kompānija kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas izskatīšanai, potenciālo interešu konflikta risku un normatīvajos aktos noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izvērtēšanai.

Padomes locekļa mēneša atlīdzība līdz 2 400 EUR (bruto).

Uzziņām par konkursu - e-pasta adrese: vakances@possessor.gov.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Possessor (personas datu apstrādes pārzinis), kontaktinformācija: Kr. Valdemāra ielā 31, Rīgā.
Kandidāti tiek informēti, ka to dati šī atlases konkursa procesa ietvaros tiks nodoti sadarbības partnerim - atlases kompānijai un valsts drošības iestādēm pārbaudes vekšanai, ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija noteikumu Nr. 417 “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi” prasības.
Kandidātu dati, kā arī nepieciešamā informācija par kandidātu, var tikt iesniegtas pārbaudei kompetentās institūcijās, kā arī var tikt pārbaudīta, izmantojot specializētus datu reģistrus.
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu info@possessor.gov.lv (ja vēlaties, lai Possessor pārtrauc Jūsu datu apstrādi).
1Vidēja vai liela kapitālsabiedrība: ja kapitālsabiedrība pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma virs 4 000 000 euro; neto apgrozījums virs 8 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits  pilnā pārskata gadā, kas sakrīt ar kandidāta pieredzes gadu/iem, virs 50.