Aicinām pieteikties uz AS "Rīgas Siltums" padomes locekļu amatiem

19.01.2022

Pieteikties: līdz 08.02.2022.

Ekonomikas ministrija kā akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" akciju turētāja (48,995%) izsludina konkursu uz diviem AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatiem.

Konkurss izsludināts uz diviem AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatiem (tostarp viens neatkarīgais padomes loceklis) šādās jomās:

 • jaunu produktu un pakalpojumu ieviešana (neatkarīgais padomes loceklis)
 • valsts kapitāla daļu pārvaldība un iesaistīto pušu vadība (atkarīgais padomes loceklis) 

AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amata kandidātiem izvirzītās obligātās prasības:

 1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības, tiesību zinātņu, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa pienākumus;
 2. darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas1 kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu.
 3. valsts valodas prasmes padomes locekļa/-les uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 4. angļu valodu padomes locekļa/-les uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā – vismaz B1 līmenī;
 5. nevainojama reputācija;
 6. prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt, veidot konstruktīvu diskusiju;
 7. spējas definēt stratēģisko vīziju, izvirzīt mērķus un uzraudzīt to izpildi;
 8. motivācija ieņemt AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa amatu.

AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amata kandidātiem ar kompetenci jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas jomā papildus obligātajām prasībām tiks vērtēta:

 1. praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanā;
 2. praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā kapitālsabiedrībās, kas kandidāta darba vai pilnvaru laikā strādāja ar peļņu;
 3. izpratne par jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanu;
 4. izpratne par enerģētikas (t.sk. siltumenerģijas) jautājumiem;
 5. izpratne par AS “RĪGAS SILTUMS” komercdarbību;
 6. izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem;
 7. izpratne par finanšu un risku vadību;
 8. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa/-les kritērijiem;
 9. vēlamas vairāku svešvalodu prasmes.

AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amata kandidātiem ar kompetenci valsts kapitāla daļu pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā papildus obligātajām prasībām tiks vērtēta:

 1. praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā stratēģijas izstrādes, īstenošanas, izpildes uzraudzībā un politikas veidošanā un īstenošanā;
 2. praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā korporatīvās pārvaldības jautājumos;
 3. izpratne par AS “RĪGAS SILTUMS” komercdarbību;
 4. izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem;
 5. izpratne par iesaistīto pušu vadību, tostarp sociālais dialogs;
 6. izpratne par valsts kapitāla daļu pārvaldības un valsts līdzdalības jautājumiem;
 7. vēlamas vairāku svešvalodu prasmes.

Padziļināti vērtējamās kompetences, kas nepieciešamas AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa/-les amata pienākumu pildīšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”):

 1. stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 2. orientācija uz attīstību (būtiskā kompetence);
 3. pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 4. lēmumu pieņemšana un atbildība;
 5. pārmaiņu vadīšana.

Kandidātiem piemērojamie īpašie noteikumi:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • padomes locekļa/-les amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss un tam noteiktie ierobežojumi;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2022.gada 8.februārim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus, nosūtot tos uz e-pasta adresi nominacija@em.gov.lv, ar norādi “Pieteikums akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa/-les amatam (norādot  vienu vai vairākas jomas, uz kuru/-ām pretendē)”. Pieteikuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu. Ja pieteikuma dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus ir jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniski parakstītais dokuments ir saņemts no Eiropas Savienības dalībvalstu partnera, elektroniskā paraksta derīgumu var pārbaudīt oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļvietnē.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. motivētu pieteikumu;
 2. Curriculum Vitae (CV) (lūgums aizpildīt sagatavotā Curriculum Vitae (CV) formā);
 3. padomes locekļa/-les amata kandidāta apliecinājums (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā apliecinājuma formā);
 4. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 5. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 6. valodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas (ja attiecināms).

Curriculum Vitae (CV) un apliecinājumu formas pieejamas lejupielādei arī Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. 

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

Atlases trešajai kārtai tiks piesaistīta personāla atlases kompānija kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas izskatīšanai, potenciālo interešu konflikta risku un normatīvajos aktos noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izvērtēšanai.

Padomes locekļa mēneša atlīdzība no 2740 līdz 3000 eiro (bruto).

Tālrunis uzziņām par konkursu: 67013080.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Ekonomikas ministrija (personas datu apstrādes pārzinis), kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīgā, pasts@em.gov.lv.
Kandidātu dati, kā arī nepieciešamā informācija par kandidātu, var tikt iesniegtas pārbaudei kompetentās institūcijās, kā arī var tikt pārbaudīta, izmantojot specializētus datu reģistrus.
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu pasts@em.gov.lv (ja vēlaties, lai Ekonomikas ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).
1Vidēja vai liela kapitālsabiedrība: ja kapitālsabiedrība pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma virs 4 000 000 euro; neto apgrozījums virs 8 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits  pilnā pārskata gadā, kas sakrīt ar kandidāta pieredzes gadu/iem, virs 50.