Aicinām pieteikties uz AS "Rīgas Siltums" padomes locekļa amatu (pagarināts pieteikšanās termiņš)

14.12.2021

Pieteikties: līdz 08.02.2022.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa amatu.

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinību, uzņēmējdarbības vadības, finanšu, ekonomikas, tiesību zinātņu, inženierzinātņu vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa pienākumus;
 3. darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

3.1. vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības* valdes vai padomes locekļa amatā;

3.2. vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā** valsts vai pašvaldības (t.sk. citas atvasinātas publiskās personas) institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;

3.3. vismaz piecu gadu pieredze augstskolā vai zinātniskajā institūtā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, vadošais pētnieks), kas realizē pētniecību un kuram ir zinātniskās publikācijas siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas jomā.

       4. nevainojama reputācija;

*Kapitālsabiedrība, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījumus 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50.

** attiecīgās institūcijas vadītājs vai viņa vietnieks institūcijā, kurā vidējais darbinieku skaits virs 50.

Kompetences, kas ir nepieciešamas padomes locekļa pienākumu pildīšanai:

 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • orientācija uz attīstību (būtiskā kompetence);
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • plānošana un organizēšana;
 • pārmaiņu vadīšana.

Atlases procesā, vērtējot kandidātus, papildu punkti tiks piešķirti par pieredzi pēdējo piecu gadu laikā kapitālsabiedrību stratēģiju izstrādē, īstenošanā un izpildes uzraudzībā, būtisku pārmaiņu vadībā, stratēģiskās vadības un korporatīvās pārvaldības jautājumos un padziļinātu izpratni minētajos jautājumos, kā arī prasībām atbilstošu darba pieredzi starptautiskā kapitālsabiedrībā/institūcijā vai biržā kotētā kapitālsabiedrībā.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, Komerclikumā un likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”.

Dokumentus dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 08.02.2022. ieskaitot, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu*** ar tam pievienoto laika zīmogu) ar norādi “AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa amata kandidātu atlasei” Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldei uz e‑pastu: nominacija@riga.lv.

***Ja pieteikuma dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Kontaktpersona: Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja Ilze Jurjāne, Ilze.Jurjane@riga.lv, tālr. 67105901.

Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju un pamatojumu atbilstībai izvirzītajām prasībām);
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai, t. sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz divām), no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem pieciem gadiem;
 • apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas, Komerclikuma un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta piektās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstāko izglītību apliecinošs dokuments iegūts ārvalstīs, tad lūgums pievienot Akadēmiskās informācijas centra izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments);
 • kandidātiem, kas tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē (~20 min.) stratēģiskais redzējums par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un padomes lomu stratēģiju izstrādē un ieviešanā un pārmaiņu vadībā, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Informācijai: padomes locekļa mēneša atlīdzība no 2740 līdz 3000 euro (bruto).

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes priekšniece Ilze Spūle-Statkus, Rīgas Tehniskās univesritātes attīstības prorektors Artūrs Zeps, Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītāja Marina Podvinska, SIA SCHWENK Latvija valdes locekle, Vides un juridiskā direktore Evita Goša. Komisiju vada Rīgas pilsētas izpilddirektors, Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jānis Lange.

Apliecinājuma un Curriculum Vitae forma, kā arī informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras nodrošināšanai pieejams Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība”  – “Vakances”.

Informatīvais paziņojums par personas datu apstrādi