Aicinām pieteikties uz VSIA "Latvijas Televīzija" valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļu amatiem (pagarināts pieteikšanās termiņš)

08.12.2021

Pieteikties: līdz 06.02.2022.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) izsludina atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VSIA) „Latvijas Televīzija” valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos un valdes locekļa finanšu pārvaldības jautājumos amatiem.

Obligātās minimālās prasības pretendentiem/-ēm:

 • valsts valodas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
 • vismaz maģistra līmeņa augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā:
  • valdes priekšsēdētājam – maģistra grāds vadībzinātnēs vai citās zinātnēs. Maģistra grāds vadībzinātnēs tiks uzskatīts par priekšrocību Tiem pretendentiem, kas vērtējumā saņems vienādu vai līdzvērtīgu punktu skaitu, doktora grāds tiks uzskatīts par priekšrocību’;
  • valdes loceklim programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos – maģistra līmeņa sociālajās, humanitārajās vai eksaktajās zinātnēs. Tiem pretendentiem, kas vērtējumā saņems vienādu vai līdzvērtīgu punktu skaitu, doktora grāds tiks uzskatīts par priekšrocību;
  • valdes loceklim finanšu pārvaldības jautājumos – maģistra grāds ekonomikas zinātnēs, vadības vai eksaktajās zinātnēs. Tiem pretendentiem, kas vērtējumā saņems vienādu vai līdzvērtīgu punktu skaitu, doktora grāds tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • zināšanas par plašsaziņas līdzekļu nozari, īpaši par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā.;
 • zināšanas par kapitālsabiedrību pārvaldību;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai vismaz piecu gadu pieredze kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes augstā vadošā amatā, kura ieņemšana apliecina nepieciešamo iemaņu kopumu un kurā gūtā pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā tiek uzskatīta par priekšrocību;
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  prasībām.

Konkursā var piedalīties Pretendenti/es, kuri atbilst šādām izvirzītajām  prasībām:

Valdes priekšsēdētājam:

 • vēlama pārmaiņu vadības pieredze;
 • vēlama pieredze valdes vai padomes darbā vidējā vai lielā uzņēmumā;
 • vēlama pieredze pārraudzīt vairākas struktūrvienības un/vai atbildības (piemēram, personāls, informācijas tehnoloģijas, risku vadība, citi līdzvērtīgi) pārraudzīšanā pēdējo piecpadsmit gadu laikā;
 • kompetence un praktiskās iemaņas stratēģiskās plānošanas jomā;
 • izpratne par uzņēmuma vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību;
 • izpratne par sabiedrisko mediju darbību, to lomu demokrātiskā sabiedrībā un to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • izpratne par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma sistēmas veidošanu un darbinieku motivāciju;
 • komunikācijas prasmes, tostarp publiskās komunikācijas prasmes – komunikācija ar medijiem, publiskā uzstāšanās, kā arī prasmes iekšējā uzņēmuma komunikācijā.

Valdes loceklim finanšu pārvaldības jautājumos:

 • nepieciešamas zināšanas un izpratne par finanšu vadības jautājumiem;
 • vēlamas zināšanas, izpratne un pieredze par publisko iepirkumu procesiem;
 • vēlama pieredze finanšu jomā vadošā amatā vidējā vai lielā uzņēmumā, vai uzņēmumā ar sarežģītu struktūru un/vai procesiem;
 • vēlama pārmaiņu vadības pieredze;
 • izpratne par sabiedrisko mediju darbību, to lomu demokrātiskā sabiedrībā un to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • vēlama vismaz 3 gadu pieredze pārraudzīt ne tikai finanšu struktūrvienību, bet arī citas struktūrvienības un/vai atbildības (piemēram, personāls, informācijas tehnoloģijas, risku vadība, citi līdzvērtīgi);
 • izpratne par uzņēmuma vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību un gada pārskatu sagatavošanu.

Valdes loceklim programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos:

 • vēlama pieredze valdes darbā vidējā vai lielā uzņēmumā;
 • vēlama pārmaiņu vadības pieredze;
 • vēlama pieredze ar medijiem saistītā jomā;
 • izpratne par sabiedrisko mediju darbību, to lomu demokrātiskā sabiedrībā un to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • izpratne par sabiedriskā medija politisko neitralitāti un redakcionālo neatkarību;
 • izpratne par Latvijas Televīzijas satura pieejamību un izplatīšanas platformām;
 • vēlama pieredze informācijas tehnoloģiju pielietošanā biznesa procesu vadībā, digitālās zināšanas, izpratne par aktualitātēm IT attīstībā.

Valdes locekļu amata kandidātiem tiks novērtētas Ministru kabineta noteikumos Nr. 20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” paredzētās kompetences, no kurām būtiskās noteiktas:

 • stratēģiskais redzējums;
 • komandas vadīšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • orientācija uz mērķu sasniegšanu.;
 • pārmaiņu vadīšana (tikai valdes priekšsēdētājam).

Mēneša atlīdzība (bruto) valdes priekšsēdētājam: no 5 474 līdz 6 015 EUR.

Mēneša atlīdzība (bruto) valdes loceklim: no 4 976 līdz 5 468 EUR.

(Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem  rādītājiem,  valdes  un  padomes  locekļu  mēneša  atlīdzības  maksimālo apmēru”.)

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2022. gada 9. janvārim (pagarināts līdz 6. fabruārim) jāiesniedz pieteikums Konkursam elektroniska dokumenta veidā, elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: valdeskonkurss@seplp.lv:

 • pieteikuma anketa, iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 5. panta trešajā daļā norādītās izglītības, pieredzes un prasmju esamību;
 • dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts par pēdējiem 15 gadiem (Curriculum Vitae, vēlams atbilstoši sludinājumam pievienotajai formai), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām, norādot vadīto kolektīvu darbinieku skaitu, būtiskāko informāciju par uzņēmuma darbības jomu, pretendenta atbildību un pienākumiem, un nozīmīgākajiem sasniegumiem attiecīgajā uzņēmumā, norādīta kontaktinformācija;
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • apliecinājums par atbilstību Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 5. panta sestās daļas prasībām;
 • apliecinājums, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā (apliecinājuma forma par atbilstību Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 5. panta sestās daļas prasībām un par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektā daļā noteiktos ierobežojumu ievērošanu);
 • apliecinājums par derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

SEPLP informē, ka VSIA “Latvijas Televīzija” valdes locekļu atlasē ir piesaistīta personāla atlases kompānija SIA "Eiro Personāls". Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA “Eiro Personāls” un SEPLP, datu pārzinis ir SEPLP.