Aicinām pieteikties uz VSIA "Rīgas cirks" valdes locekļa amatu

12.11.2021
Aicinām pieteikties uz VSIA Rīgas cirks valdes locekļa amatu

Pieteikties: līdz 29.11.2021.

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību);
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā);
 • brīvi pārvalda valsts valodu un vismaz 2 (divas) svešvalodas;
 • zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par cirka nozari);
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību;
 • prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli.

Valdes locekļu amata kandidātiem tiks novērtētas Ministru kabineta noteikumos Nr. 20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” paredzētās kompetences, no kurām būtiskākās noteiktas:

 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • komandas vadīšana;
 • stratēģiskais redzējums;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība.

Mēneša atlīdzība (bruto): 2 680,00 EUR (Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2021. gada 29. novembrim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, darba laikā (pirmdienās – ceturtdienās no plkst.08.30 līdz plkst.17.15 un piektdienās no plkst.08.30 līdz plkst.16.00) ievietojot pie ieejas izveidotajā korespondencei paredzētajā kastē, ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2021.gada 29.novembris, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: vakances@km.gov.lv, vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amatu”:

 • izglītību apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • pretendenta izstrādātu Rīgas cirks turpmākās darbības attīstības piedāvājumu, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas) (informācija par Rīgas cirks darbību pieejama https://cirks.lv/kapitalsabiedriba/);
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330218.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.