Aicinām pieteikties uz SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" trīs valdes locekļu amatiem

06.11.2021
Aicinām pieteikties uz SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor trīs valdes locekļu amatiem

Pieteikties: līdz 26.11.2021.

Ekonomikas ministrija izsludina atklātu konkursu uz SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes locekļu amatiem (3 amata vietas).

Ekonomikas ministrija izsludina atklātu konkursu uz SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes locekļu amatiem (3 amata vietas) šādās jomās:

 • Biznesa attīstības un privatizācijas jomā.
 • Finanšu jautājumu jomā;
 • Valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības un korporatīvās pārvaldības jomā.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras valsts kapitāla daļu turētāja ir Ekonomikas ministrija (100%), un tās valdes sastāvā saskaņā ar statūtiem ir 3 valdes locekļi.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes locekļu amata kandidātiem izvirzītās prasības:

Obligātās prasības attiecībā uz izglītību, valodu un pieredzi:

 • vismaz triju gadu pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes locekļa pienākumus;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī (atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi");

Valdes loceklim biznesa attīstības un privatizācijas jomā:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē vai uzņēmējdarbības vadībā;
 • pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā privatizācijas jautājumu un publisko iepirkumu jomā.

Valdes loceklim finanšu jautājumu jomā:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai  uzņēmējdarbības vadībā;
 • pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā finanšu jautājumu jomā;

Valdes loceklim valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības un korporatīvās pārvaldības jomā:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā vai tiesību zinātnē;
 • pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valsts kapitāla daļu vai valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā.

Papildus prasības attiecībā uz pieredzi atbilstoši valdes locekļa darbības jomai:

Valdes loceklim biznesa attīstības un privatizācijas jomā:

 • pieredze kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē;
 • pieredze pārmaiņu vadīšanā;
 • pieredze sadarbībā ar valsts iestādēm vai starptautiskajām organizācijām vai uzņēmumiem;
 • pieredze valsts deleģēto funkciju izpildē.

Valdes loceklim finanšu jautājumu jomā:

 • iegūts CFA vai FCCA sertifikāts;
 • pieredze  finanšu plānu izstrādē un ieviešanā;
 • pieredze darbā ar investīciju projektiem;
 • pieredze sadarbībā ar valsts iestādēm vai starptautiskajām organizācijām vai uzņēmumiem;
 • praktiskā pieredze pārmaiņu vadīšanā;
 • praktiskā pieredze finanšu resursu piesaistē;
 • pieredze kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē.

Valdes loceklim valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības un korporatīvās pārvaldības jomā:

 • pieredze korporatīvās pārvaldības dokumentācijas izstrādē;
 • pieredze sadarbībā ar valsts iestādēm vai starptautiskajām organizācijām vai uzņēmumiem;
 • pieredze pārmaiņu vadīšanā;
 • pieredze juridisko dokumentu sagatavošanā un normatīvo aktu izstrādē;
 • pieredze cilvēkresursu atlasē;
 • pieredze kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē.          

Nepieciešamās zināšanas, prasmes un izpratne:

 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un korporatīvo pārvaldību;
 • izpratne par SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" darbības jomām;
 • stratēģiskais redzējums par SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” attīstību;
 • izpratne par kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi;
 • izpratne biznesa vadības jautājumos;
 • prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt, veidot konstruktīvu diskusiju;
 • vēlama pieredze darbā biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā vismaz viens gads
 • vēlamas angļu valodas zināšanas ne zemāk par B2 līmeni;
 • izpratne privatizācijas jautājumos;
 • izpratne publisko iepirkumu jautājumu jomā;
 • līderības prasmes.

Amatu kandidātiem novērtējamās kompetences (saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai":

 • lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence);
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu (būtiskā kompetence);
 • plānošana un organizēšana (būtiskā kompetence);
 • komandas vadīšana;
 • pārmaiņu vadīšana;
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

Kandidātiem piemērojamie īpašie nosacījumi:

Lai piedalītos konkursā, lūdzam iesniegt pieteikuma dokumentus elektroniski līdz 2021. gada 26. novembrim (ieskaitot), nosūtot tos uz e-pasta adresi vakances@em.gov.lv ar norādi “Pieteikums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”  valdes locekļa amatam”.

Pieteikuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu. Ja pieteikuma dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus ir jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniski parakstītais dokuments ir saņemts no Eiropas Savienības dalībvalstu partnera, elektroniskā paraksta derīgumu var pārbaudīt oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļvietnē.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. motivētu pieteikumu, iekļaujot visu informāciju, kas apliecina konkursa sludinājumā norādīto prasmju esamību, kā arī atbilstību SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes locekļa amatam konkrētā darbības jomā;
 2. Curriculum Vitae (CV) (lūgums obligāti aizpildīt speciāli sagatavotā Curriculum Vitae (CV) formā);
 3. Profesionālās zināšanas un pieredzi apliecinoša forma (lūgums obligāti aizpildīt speciāli sagatavotā formā, atbilstoši darbības jomai- Biznesa attīstības un privatizācijas jomaFinanšu jautājumu jomaValsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības un korporatīvās pārvaldības joma);
 4. valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums (lūgums obligāti aizpildīt speciāli sagatavotā apliecinājuma formā);
 5. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 6. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 7. valodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas (ja ir).

Curriculum Vitae (CV) un apliecinājumu formas pieejamas lejupielādei arī Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. 

Kandidātu atlase notiks trīs kārtās.

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” dalībnieku sapulce atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru". Valdes loceklim noteiktā mēneša atlīdzība par valdes locekļa pienākumu izpildi 3000 euro (bruto).

Tālrunis uzziņām par konkursu: 67013183

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Ekonomikas ministrija (personas datu apstrādes pārzinis), kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīgā, pasts@em.gov.lv.

Kandidātu dati, kā arī nepieciešamā informācija par kandidātu, var tikt iesniegtas pārbaudei kompetentās institūcijās, kā arī var tikt pārbaudīta, izmantojot specializētus datu reģistrus.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu pasts@em.gov.lv (ja vēlaties, lai Ekonomikas ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).