Aicinām pieteikties uz AS "Pasažieru vilciens" padomes locekļu amatiem

24.09.2021
Aicinām pieteikties uz AS Pasažieru vilciens padomes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 17.10.2021.

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Satiksmes ministriju izsludina konkursu uz akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” (turpmāk – PV) trīs padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz diviem padomes locekļiem jāatbilst neatkarīga padomes locekļa prasībām. PV padomes funkciju īstenošanai, tās sastāvam jābūt sabalansētam, kur padomes locekļiem kopumā ir nepieciešamas visas padomes funkciju īstenošanas kompetences, noteiktas iemaņas un pieredze. PV vakantajiem padomes locekļu amatiem ir noteiktas šādas atbildības jomas (trīs amatu profili): 1.) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas  joma, uzņēmumu un komandas vadība, iesaistīto pušu vadība; 2.) finanšu jautājumu un audita, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas joma; 3.) stratēģiju izstrādes un ieviešanas, korporatīvas pārvaldības joma.

PV padomes locekļu amatu kandidātiem ir izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā);
 3. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 4. darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā), kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā, un kas atbilst vismaz vienai no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
 • vismaz triju gadu pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vadošā amatā, kas atbildīgs par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu pasažieru pārvadājumu jomā (vadošs amats: iestādes vadītājs vai tā vietnieki, departamenta direktors);
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā.

PV padomes locekļu amatu kandidātiem ir izvirzītas šādas profesionālās pieredzes, zināšanu un kompetences jomu prasības:

 1. Padomes loceklim ar kompetenci sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā (1. amata profils): vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) jautājumos, kas saistīti ar pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu (par priekšrocību tiks uzskatīti pārvadājumi pa dzelzceļu), uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā, ka arī zināšanas un izpratne transporta un loģistikas jomā. Vēlama krievu valodas prasme.
 2. Padomes loceklis ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā (2. amata profils): vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) finanšu vadības jautājumos, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos. Pieredze investīciju piesaistē vai uzraudzībā (vēlams ar Eiropas Savienības fondu un citu finanšu avotu jomā) un projektu īstenošanā. Vēlama izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu (vēlams pārvadājumiem pa dzelzceļu). Vēlama krievu valodas prasme.
 3. Padomes loceklis ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā (3. amata profils): vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā)  biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā un uzņēmumu korporatīvās pārvaldības jautājumos. Izpratne par investīciju piesaisti (vēlams Eiropas Savienības fondu līdzekļu un citu finanšu avotu jomā), projektu plānošanu un realizāciju. Vēlama izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu (vēlams pārvadājumiem pa dzelzceļu). Vēlama krievu valodas prasme.

Kandidātiem nepieciešama izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi. PV padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences: orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.

Ierobežojumi kandidātiem ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtajā daļā un papildu prasība neatkarīgajam padomes loceklim (divi amati) ir atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestās daļas prasībām.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 17. oktobrim (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai  parakstītiem rakstveida un ieskenētiem, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: nominacija@pkc.mk.gov.lv.

Kandidātus lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:

1. Pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību PV padomes locekļa amatam, norādot vēlamo kompetences jomu (amata profilu). (Ja vēlas kandidēt vairākās jomās, tad amata profilus norādīt prioritārā secībā.)

2. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu), apliecinot:

 • atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām un neatkarīga padomes locekļa amatam papildus atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestās daļas prasībām;
 • ka kandidāts ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.

3. Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauti arī galvenie sasniegumi, pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs) (ieteicams izmantot pievienoto formu).

4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā).

5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).

6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atlīdzība padomes loceklim (bruto): 2209 EUR un padomes priekšsēdētājam (bruto): 2454 EUR.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par PV galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti AS “Pasažieru vilciens” sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA “EIRO PERSONĀLS”;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Pārresoru koordinācijas centrs, kontaktinformācija: tālr. 67082903, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.