"Latvijas Valsts ceļi" valdes locekļa amatā iecelts Gundarsnbsp;Kains

31.03.2020
Latvijas Valsts ceļi valdes locekļa amatā iecelts Gundarsnbsp;Kains

VAS &"Latvijas Valsts ceļi&" (LVC) akcionāru sapulce lēmusi LVC valdes locekļa amatā iecelt līdzšinējo LVC Attīstības pārvaldes direktoru Gundaru Kainu.

Informācija par VAS “ Latvija Valsts ceļi” valdes locekļa atlases procesu

Satiksmes ministrija ar 2020. gada 8. janvāra rīkojumu Nr. 01-03/5 “Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa kandidātu atlasi” izveidoja nominācijas komisiju, lai nodrošinātu VAS “ Latvija Valsts ceļi” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesu. Komisijas vadītājs - Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks D. Merirands, komisijas vadītāja vietnieks - Satiksmes ministrijas autosatiksmes departamenta direktors T. Vectirāns. Komisijas locekļi – Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktore I. Strautmane, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte S. Štrāle. Neatkarīgais eksperts – Latvijas Būvinženieru savienības pārstāvis Dz. Pomers.

Valdes locekļa amata kandidātiem tika izvirzītas šādas prasības:

- Valsts valodas prasmes C līmeņa  1.pakāpē.

- Svešvalodu zināšanas - angļu valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā, vismaz B2 līmenis (zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama: http://www.europass.lv/valodu-pase).

- Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs vai citā pielīdzināmā jomā.

- Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (valsts, pašvaldības vai privātajā kapitālsabiedrībā, valsts vai pašvaldības iestādē).

- Spēja, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

- Kompetence un pieredze jautājumos, kas saistīti ar valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu vai autoceļu būvniecību un/vai autoceļu ikdienas uzturēšanu.

- Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un tās normatīvo regulējumu. Izpratne par valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu kapitālsabiedrībai.

- Stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, augsta atbildības sajūta, precizitāte un labas komunikācijas prasmes.

- Nevainojama reputācija.

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra un Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā ievietoto sludinājumu tika saņemti 20 pieteikumi uz vakanto VAS “ Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amata vietu.

Kandidāti uz VAS” Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amatu tika vērtēti divās kārtās.

Pirmajā kārtā tika vērtēta kandidātu izglītība, profesionālā darba pieredze un angļu valodas zināšanu pašvērtējums. Uz otro kārtu tika uzaicināti četri kandidāti, kuri pirmajā kārtā ieguva lielāko punktu skaitu. Otrajā kārtā kandidāti prezentēja savu redzējumu par VAS “Latvijas Valsts ceļi” darbību un attīstības perspektīvām, kā arī atbildēja uz nominācijas komisijas jautājumiem strukturētas intervijas veidā. Intervijas laikā tika vērtētas katra kandidāta stratēģiskās plānošanas spējas, komandas vadīšanas spējas, plānošanas un organizēšanas spējas, spēja noteikt mērķus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī angļu valodas zināšanas.

I KĀRTA

Vērtēšana pēc pretendentu iesniegtajiem dokumentiem

Punktu skaits

1. Valodu prasme

Latviešu valodas zināšanas

Atbilst / Neatbilst

Angļu valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (Vismaz B2 līmenis)

Atbilst / Neatbilst

2.Izglītība

Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs vai citā pielīdzināmā jomā.

Atbilst / Neatbilst

3. Darba pieredze (Maksimālais punktu skaits 20)

Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (valsts, pašvaldības vai privātajā kapitālsabiedrībā, valsts vai pašvaldības iestādē); spēja, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā; kompetence un pieredze jautājumos, kas saistīti ar valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu vai autoceļu būvniecību un/vai autoceļu ikdienas uzturēšanu.

Darba pieredze ilgāka par 7 gadiem

15-20

5 līdz 7 gadu pieredze

8-14

3 līdz 5 gadu pieredze

5

Darba pieredze mazāk par 3 gadiem vai mazāka kapitālsabiedrība

Neatbilst

II KĀRTA

Vērtēšanas kritēriji strukturētajā intervijā

4. VAS „Latvijas Valsts ceļi”attīstības redzējums (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) (Maksimālais punktu skaits 20)

Ļoti labi (attīstības redzējums pilnā mērā, piedāvāta problēma un loģisks risinājums, publiskā telpā pieejamie risinājumi netiks vērtēti kā pretendenta piedāvājums)

14-20

Daļēji (attīstības redzējums sniegts daļēji, aprakstīta problēma, bet nav problēmas risinājums kopumā)

7-13

Vispārīgi (attīstības redzējums vispārīgs apraksts, nav problēma nav piedāvāts risinājums)

0-6

5. Profesionālās zināšanas un kompetences

5.1. Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu vai autoceļu būvniecību un/vai autoceļu ikdienas uzturēšanu.

(Maksimālais punktu skaits 20)

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka piemīt atbilstoša kompetence, pamato viedokli ar faktiem un analītiski vērtē procesus, spēj uztvert problēmas būtību sarežģītās situācijās;

14-20

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka ir pamatzināšanas šajā jautājumā, spēj izvērtēt situāciju un sniegt pamatojošu atbildi;

7-13

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka, ir nepietiekamas zināšanas.

0-6

5.2. Profesionālās zināšanas publisko personu kapitāla daļu (kapitālsabiedrības) pārvaldības jautājumos. Izpratne par valsts pārvaldes deleģējumu kapitālsabiedrībai. (Maksimālais punktu skaits 10)

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka izprot darbības jomu, pamato viedokli ar faktiem un analītiski vērtē procesus, spēj uztvert problēmas būtību sarežģītās situācijās;

8-10

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka ir pamazināšanas jomā, spēj izvērtēt situāciju un sniegt pamatojošu atbildi;

4-7

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka, ne vienmēr spēj iedziļināties un izprast konkrēto jomu, kā arī argumentēt viedokli.

0-3

5.3. Kompetences (Maksimālais punktu skaits 24)

Stratēģiskais redzējums (Spēja definēt un pārvērst darbībā kapitālsabiedrības attīstības stratēģisko vīziju)

- spēj noteikt skaidrus izaicinošus īstermiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus;

- spēj analizēt kapitālsabiedrības darbību gan nozares, gan valsts attīstības kontekstā (piemīt ilgtermiņa redzējums);

- spēj ātri pielāgoties jaunām situācijām un ir atvērts pārmaiņām

0-6

Komandas vadīšana (Vēlme un spēja uzņemties līdera lomu, organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēja veidot pozitīvas attiecības starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt to kopīgo mērķu sasniegšanai)

- uzņemas līdera lomu un efektīvi organizē komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu;

- uzņemas atbildību par komandas darba rezultātiem gan pozitīviem, gan negatīviem;

- spēj risināt iekšējos konfliktus komandā, lai tie nekavētu rezultātu sasniegšanu.

0-6

Plānošana un organizēšana (Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un citu darbu īsā un ilgstošā laikposmā, nodrošinot efektīvu laika un resursu izmantošanu)

- plānojot dažādus uzdevumus, ņem vērā darbinieku noslogotību, resursu pieejamību, iespējamās izmaiņas;

- jūtas atbildīgs ne tikai par personīgajiem, bet arī par visas kapitālsabiedrības darba rezultātiem;

- ātri reaģē uz izmaiņām. Spēj kontrolēt vairākus procesus paralēli.

0-6

Lēmumu pieņemšana un atbildība (Spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem)

- spēja pieņemt lēmumu īsā laikā un situācijās, ja ir pieejama ierobežota apjoma informācija, arī nepopulārus;

- aizstāv savu un komandas viedokli un lēmumus;

- spēj uzņemties iniciatīvu.

0-6

6. Motivācija (kandidāta motivācija ieņemt valdes locekļa amatu un tā atbilstība darba saturam un izvirzītajiem mērķiem)

atbildi kandidāts sniedz angļu valodā(Maksimālais punktu skaits 6)

motivācija atbilst amata darba saturam un izvirzītiem mērķiem

4-6

motivācija daļēji atbilst amata darba saturam un izvirzītiem mērķiem.

0-3

7.Nevainojama reputācija.

Valdes locekļa kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju. Izvērtējot valdes vai padomes locekļa kandidāta reputāciju, ņem vērā visu nominācijas komisijas rīcībā esošo informāciju, kas ir pieejama novērtējuma veikšanai.

Atbilst/Neatbilst

 
Par LVC valdes locekli izraudzītais Gundars Kains LVC strādā kopš 2006. gada, kad viņš uzņēmumā sāka strādāt kā projektu vadītājs, kur viņš nodarbojās ar projektiem, kas saistīti ar Eiropas struktūrfondu realizāciju. Sākot ar 2014. gadu, Kains bija LVC Tehniskās pārvaldes vadošais projektu vadītājs, kur viņa darbs bija saistīts ar vidēja un ilglaicīga autoceļa tīkla attīstības plānošanu. 2016. gadā Kains sāka strādāt kā LVC Attīstības pārvaldes direktora pienākumu izpildītājs, vēlāk kļūstot par pārvaldes direktoru.

Karjeru Kains sācis kā Rīgas domes Labklājības departamenta Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta vadītāja vietnieks, kur viņš atbildēja par iestādes saimniecisko darbību. Šajā amatā viņš strādāja no 1993. gada līdz 2005. gadam.

Gundars Kains ir pabeidzis Rīgas celtniecības tehnikumu, iegūstot autoceļu tehniķa profesionālo kvalifikāciju ar specialitāti autoceļu būvē un ekspluatācijā. Vēlāk Kains Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis būvinženiera kvalifikāciju, bet pēc tam inženierzinātņu maģistra grādu būvzinātnē.

Iepriekš ieņemtajos amatos Kains izkopis vadības un organizatoriskās spējas, kā arī komunikācijas prasmes. No svešvalodām Kains brīvi pārvalda krievu un angļu valodu.

Informācijas avots:
Satiksmes ministrija
×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas