Pētījumi

2022

Izvērtējums - Valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas procesu norises atbilstība normatīvajam regulējumam un labas korporatīvās pārvaldības principiem

Izvērtējums tika īstenots, pildot Ministru prezidenta (MP) uzdevumu organizēt neatkarīgu novērtējumu atsevišķiem valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas procesiem un to atbilstību normatīvajam regulējumam (MP 2022. gada 8. augusta rezolūcija). Pārresoru koordinācijas centra (PKC) uzdevumā “KPMG Baltics» (KPMG) veica akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes un padomes locekļu nominācijas procesu izpēti un izvērtēšanu, kā arī to norises atbilstību normatīvajam regulējumam un labas korporatīvās pārvaldības principiem.

Izvērtējumā AS “Latvijas valsts meži” nav konstatēti nominācijas procesa regulējošo normu pārkāpumi, bet konstatētas atkāpes no PKC Nominācijas vadlīniju ieteikumiem un rīcība, kas būtiski ietekmējusi amatu konkursa rezultātus. PKC izmantos KPMG izvērtējuma secinājumus, sagatavojot nepieciešamos uzlabojumus normatīvajos aktos attiecībā uz valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas procesu norisi.

Izvērtējuma kopsavilkums

 

Valdes un padomes locekļu atalgojuma pētījums

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) pasūtītajā pētījumā “Par valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanas praksi un atlīdzības apmēru publisku personu kapitālsabiedrībās un privātās kapitālsabiedrībās Latvijā un ārvalstīs”, ko veica zvērinātu advokātu birojs “PricewaterhouseCoopers Legal” (“PwC Legal”) un darbs pie kura noslēdzies 2022. gada jūlijā, tiek uzsvērta pārskatāmas atlīdzības politikas izstrādes nozīmība katrā kapitālsabiedrībā, atalgojuma apmēra sasaiste ar valdes un padomes locekļa slodzi, t.i., amata pienākumu veikšanai patērēto laiku, un tā gradācijas nepieciešamība, kā arī atalgojuma maksimālā apmēra sasaiste ar kapitālsabiedrības mērķiem un ienākumu avotiem un sniegtas citas rekomendācijas.

Atalgojuma pētījumā “PwC Legal” sniegtās vairākas rekomendācijas nākotnē varētu būt publisku personu kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atalgojuma noteikšanas kārtības un apmēra izmaiņu ieviešanas pamatā, kā arī veicināt vienotas izpratnes un prakses veidošanos attiecībā uz kapitālsabiedrību vadības atalgojuma noteikšanu.

Pētījuma ziņojums

Pētījuma prezentācija

 

2021

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums (2. daļa) – metodoloģija optimālas kapitāla struktūras izveidei

Projekts, ko vadīja Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) un finansēja Eiropas Komisija, īstenots ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) atbalstu un finanšu un juridisko ekspertu komandas atbalstu “PricewaterhouseCoopers Latvia” (PwC) vadībā.

Īpaša uzmanība šajā projektā pievērsta tam, lai palielinātu izpratni par priekšrocībām, ko sniedz publiskā kapitāla tirgi, uzlabojot korporatīvo pārvaldību, finanšu noturību, un ko dod kopumā visai sabiedrībai.

Metodika ietver vairākus svarīgus pamatelementus, kas palīdzēs akcionāriem caurskatāmi un skaidri komunicēt ar valsts kapitālsabiedrību un plašāku sabiedrību par akcionāra gaidām attiecībā uz uzņēmuma stratēģiju, tai skaitā attiecībā gan uz noteiktiem sasniedzamajiem finanšu mērķiem, gan ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības jomā.

Pētījuma kopsavilkums

Pētījuma gala nodevums

Pētījuma pielikums

Prezentācija pētījuma noslēguma seminārā

Prezentācija metodoloģijas seminārā

 

2019

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums

Eiropas Komisijas (EK) un KMPG Baltics īstenota, Pārresoru koordinācijas centra iniciētā, projekta rezultātā tika sagatavots neatkarīgs valsts kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums, analizējot esošos procesus mērķu noteikšanā, uzraudzībā un darbības rezultātu novērtēšanā. Sniegti arī priekšlikumi valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai, ņemot vērā to dažādos darbības profilus un mērogus.

Projektu pabeidzot, iegūts starptautisks vērtējums un Latvijas pārvaldības salīdzinājums ar modeļiem citās Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs. Priekšlikumi par valsts kapitālsabiedrību iedalījumu grupās pēc to funkcijām, finansējuma u.c. faktoriem palīdz saprast kopējo ietvaru un arī atšķirības starp dažādām kapitālsabiedrību grupām, uzsver PKC vadītājs Pēteris Vilks.

Kopsavilkums, galvenie secinājumi un priekšlikumi turpmākai valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai

Projekta gala ziņojums angļu valodā

 

2017

Salīdzinošs pētījums par vadības atalgojuma apmēru privātajās kapitālsabiedrībās

Valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes atlīdzības politikas izstrādes gaitā Ministru kabinets uzdeva PKC veikt regulāru izpēti par vidējo atlīdzības apmēru vadībai privātajos uzņēmumos. Pētījuma gaitā analizēti kvantitatīvie un kvalitatīvie dati par valdes locekļu un priekšsēdētāju algām vairāk nekā 100 privātos uzņēmumos 20 dažādās nozarēs visās trijās Baltijas valstīs. Katrā nozarē uzņēmumi tika sadalīti pēc to lieluma, lai iegūtu detalizētu informāciju par valdes locekļu atlīdzības līmeņiem.

Pētījuma mērķis ir sniegt objektīvus un praktiski pielietojamus datus par valdes locekļu atlīdzību privātā sektora uzņēmumos, kā arī galvenajiem to ietekmējošiem faktoriem, tai skaitā dažādās nozarēs, lai pilnveidotu esošo atlīdzības politiku publiskajās kapitālsabiedrībās un spētu tajās piesaistīt profesionālākos vadītājus kapitālsabiedrību pārvaldībā. 

Jūs varat iepazīties ar pētījuma gala ziņojumu šeit.