Kapitālsabiedrību pārvaldības personāls

Pēteris Vilks – PKC vadītājs

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, iegūstot inženierzinātņu bakalaura grādu (ražošanas procesu automatizācija), vēlāk ieguvis Maģistra grādu Biznesa vadībā un PhD.oec.cand. Biznesa vadības un ekonomikas zināšanas apguvis arī dažādās apmācību programmās Dalhousie University Kanādā, Civil Service College Londonā, UNDP Global Centre for Public Service Excellence Singapūrā. Pēterim Vilkam ir vairāk kā divdesmit gadu pieredze vadības darbā ekonomikas politikas, attīstības plānošanas, biznesa vadības, tirgus izpētes un prognozēšanas jomās. Savas karjeras laikā viņš ir divus termiņus vadījis Konkurences padomi, veidojot un ieviešot konkurences politiku Latvijā, bijis Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks konkurences uzraudzības un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājs.

Rudīte Osvalde – PKC vadītāja vietniece un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Politikas plānošanas speciāliste ar plašu pieredzi plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, tostarp piedaloties Administratīvā sloga samazināšanas plāna izstrādē uzņēmējiem un iedzīvotājiem, izstrādājot Publisko aģentūru likumprojektu, Iesniegumu likumprojektu. R.Osvalde bijusi Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta vadītāja vietniece, Politikas koordinācijas departamenta vadītāja, Valsts reformas nodaļas vadītāja, Juridiskā departamenta juriskonsulte. Latvijas Universitātē ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē.

Vladislavs Vesperis – PKC vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs

Strādājis Vides un reģionālās attīstības ministrijā un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, piedalījies Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, Nacionālā attīstības plāna un citu nacionāla un starptautiska līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē, bijis Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Reģionālās plānošanas nodaļas vadītājs, Valsts zemes dienesta Programmu vadības un stratēģiskās attīstības daļas vadītājs. V.Vesperis ieguvis profesionālā inženierzinātņu maģistra grādu un ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Dzintra Gasūne  Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja

Strādājusi AS "Altum" Procesu attīstības un atbalsta daļas un Kreditēšanas atbalsta daļas vadītājas amatā un VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" līdzīgā amatā, kā arī bijusi Kontroles un metodikas daļas vadītāja. Iepriekš Valsts kontrolē revidējusi uzņēmumu privatizācijas procesus un Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes. Dz. Gasūne ir ieguvusi komerczinību bakalaura grādu un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē, studējusi Nirnbergas-Erlangenas universitātē un pašlaik turpina studijas vadībzinātnes doktorantūrā. Uzstājusies gan nacionāla mēroga, gan starptautiskās zinātniskajās konferencēs ar ziņojumiem par korporatīvo pārvaldību un valsts kapitālsabiedrībām.

 

Aigars Saušs – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultants

Strādājis par finanšu analītiķi vidējā un lielā kapitālsabiedrībā būvniecības un enerģētikas nozarē, piedalījies kapitālsabiedrību budžeta veidošanas un uzraudzības procesos, naudas plūsmu plānošanas sistēmu izstrādē un sagatavošanā, kredītportfeļa vadībā un obligāciju emisijas procesos, vadījis nelielas būvniecības, projektēšanas un informācijas tehnoloģiju kapitālsabiedrības, dibinājis un organizējis sabiedrisko organizāciju darbu sporta jomā. Saņēmis Rīgas Domes zelta stipendiāta apbalvojumu un ieguvis bronzas medaļu pasaules matemātikas olimpiādē, vairākkārtējs Latvijas Republikas valsts matemātikas olimpiāžu laureāts. Ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga), turpina maģistra grāda studijas Latvijas Universitātē Ekonomikas fakultātē un ir piedalījies starptautiskā studentu apmaiņas programmā.  

Kristīne Priede – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Ilggadīgi strādājusi starptautisku uzņēmumu valdēs, vadījusi uzņēmumu pārmaiņu procesus krīzes situācijās, atjaunojot uzņēmuma pelnītspēju vai sagatavojot uzņēmumu pārdošanai. Guvusi plašu praktisku pieredzi uzņēmumu budžetu veidošanā, stratēģiju izstrādē un starptautiskos auditos. Guvusi pieredzi nodokļu un nenodokļu ieņēmumu analīzē un plānošanā Finanšu ministrijā. K.Priede ir ieguvusi bakalaura grādu ķīmijā un ekonomikā Latvijas Universitātē, maģistra grādu biznesa vadībā Rīgas Biznesa skolā un ar izcilību absolvējusi profesionālās maģistru studijas finanšu ekonomikā Latvijas Universitātē.

Ilze Nežberte  Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Guvusi pieredzi PricewaterhouseCoopers SIA finanšu darījumu un vadības konsultāciju nodaļā, sniedzot ieteikumus uzņēmējdarbības procesu uzlabošanā un veicot daudzu uzņēmumu padziļināto finanšu izvērtējumu, t.sk. strādājot ar lielākajām valsts kapitālsabiedrībām. Iepriekš strādājusi Valsts kasē Finanšu risku vadības departamentā un Starptautiskās sadarbības departamentā, kur gūta pieredze valsts aizņēmumu veikšanā, t.sk. eiroobligāciju emisiju veikšanā tāpat arī darbā ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām, kā arī valsts aizdevumu un galvojumu izsniegšanā un publiskās un privātās partnerības projektu novērtēšanā. Ilze Nežberte ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē Latvijas universitātē un papildinājusi zināšanas vairākos starptautiskos finanšu un grāmatvedības kursos.

 

 

 

 

 

Dagnija Zepa – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante 

Vairāk nekā 10 gadu pieredze publisku personu kapitāla daļu pārvaldības jomā, strādājot gan Ekonomikas ministrijas Juridiskajā departamentā, gan Rīgas domes Īpašuma departamentā, tostarp vadot Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļu. Dagnija Zepa ir ieguvusi juristes kvalifikāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Ilona Cible – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studiju programmā Finanses un kredīti. Vairāk kā 10 gadu darba pieredze privātajā sektorā, tai skaitā banku nozarē, klientu apkalpošanā.

 

 

 

          Ilze Grīnberga - Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte

Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē, specializējoties starptautiskajās tiesībās. Vairāk nekā 20 gadu pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā un advokatūrā, civiltiesību un komerctiesību jomā, sniedzot juridisko palīdzību tiesā civiltiesisko strīdu risināšanā. Ilze Grīnberga konsultējusi uzņēmumus pārvaldības modeļa veidošanā, darījumu attiecību plānošanā un investīciju piesaistē, tostarp starptautisko komerctiesisko attiecību veidošanā un strīdu risināšanā.