Valsts kapitāla daļu pārvaldību koordinēs Pārresoru koordinācijas centrs

12.05.2015

Šodien, 12.maijā Ministru kabinets apstiprināja rīkojumu, kas paredz, ka Latvijas Republikas 2014. gada 16. oktobra „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" (likums) 22. panta otrajā daļā noteikto koordinācijas institūcijas uzdevumu izpildi nodrošinās Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

Vienlaicīgi tika skatīti PKC sagatavotie grozījumi likumā, kas paredz papildināt esošo redakciju ar koordinācijas institūcijas uzdevumiem, pievienojot sadarbības īstenošanu ar citām institūcijām kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības jautājumos. Sadarbības īstenošana ietver informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) un citām starptautiskām organizācijām par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, lai veicinātu starptautiskās labās prakses ieviešanu Latvijā.

Lai nodrošinātu profesionālu un neatkarīgu ekspertīzi, sniedzot faktos pamatotus priekšlikumus kapitālsabiedrību pārvaldībā, t.sk. to attīstības stratēģijā un finanšu un nefinanšu mērķu savstarpējā saskaņošanā, likuma grozījumi būtiski maina esošo koordinācijas institūcijas Konsultatīvās padomes kompetenci, paredzot, ka tā kļūst par Koordinācijas institūcijas padomi.

Nodrošinot caurskatāmu un efektīvu valsts uzņēmumu pārvaldību, PKC piedāvātie grozījumi likumā paredz, ka koordinācijas institūcija (PKC) sniegs Koordinācijas institūcijas padomei nepieciešamo informāciju un atbalstu lēmumu pieņemšanai. Paredzēts, ka Ministru kabinets izveido Koordinācijas institūcijas padomi no koordinācijas institūcijas (PKC) un ministriju – kapitāla daļu turētāju – deleģētiem pārstāvjiem. PKC aicina Koordinācijas institūcijas padomes nolikumu un personālsastāvu apstiprināt Ministru kabinetam līdz š.g. 1. jūlijam.

Sākot ar 2012. gada aprīli PKC ir strādājis ar valsts kapitālsabiedrību labas pārvaldības jautājumiem, koordinējot valsts kapitālsabiedrību reformu Latvijā – vadot darba grupu un veicinot OECD labas korporatīvās pārvaldības vadlīniju ieviešanu praksē – attiecībā uz valsts uzņēmumu pārvaldību. Kapitālsabiedrību pārvaldības reformas vadības grupas darbs noslēdzās ar informatīvā ziņojuma „Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012. gada 19. jūnija rīkojumu Nr. 233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"(skatīt šeit), kas ietver rekomendācijas Ministru kabinetam un ministrijām par kapitālsabiedrību turpmāku pārvaldību, izstrādi un apstiprināšanu Ministru kabinetā 2013. gada jūnijā.

Plašāka informācija par valsts kapitālsabiedrību pārvaldību skatāma PKC mājaslapā sadaļā – Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība. Jūs varat iepazīties ar PKC sagatavotajiem likuma grozījumiem šeit.

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr. +37167082813, +37126797427
E-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv 
Mājaslapa: www.pkc.gov.lv