Tiek ieviesta atzīta korporatīvās pārvaldības prakse valdes un padomes locekļu atlasē valsts kapitālsabiedrībās

01.12.2015
Tiek ieviesta atzīta korporatīvās pārvaldības prakse valdes un padomes locekļu atlasē valsts kapitālsabiedrībās

Šodien, 1. decembrī valdība atbalstīja vairākus Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātus Ministru kabineta noteikumu projektus (noteikumu projekti) korporatīvās pārvaldības jomā, t.sk. attiecībā uz valsts īpašumā esošu uzņēmumu valdes un padomes locekļu ievēlēšanas kārtību un atlases kritērijiem.

“Šo noteikumu pieņemšana Ministru kabinetā ir pirmais posms ceļā uz visaptverošu sistēmu, kas sakārtos tiesisko regulējumu valsts īpašumā esošo uzņēmumu pārvaldībā. Latvijas ekonomiskās izaugsmes, iedzīvotāju labklājības un sabiedrības uzticības valstij un valsts pārvaldei labā ir izšķiroši svarīgi attīstīt caurspīdīgu, efektīvu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi ilgtermiņā. Tas, cik veiksmīgi īstenosim šo pamatvērtību nostiprināšanu tiesiskajā regulējumā un iedzīvināšanu Latvijas biznesa praksē – gan valsts, gan pašvaldību un privātajos uzņēmumos, nosaka arī mūsu kā valsts izredzes pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) kā pilntiesīgai dalībvalstij,” Pēteris Vilks, PKC vadītājs, pamato noteikumu projektu izstrādi.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt valdes un padomes locekļu izvirzīšanas procesa atbilstību labas korporatīvās pārvaldības prakses principiem, nodrošināt atklātu, godīgu un profesionālu valdes un padomes locekļu atlasi. Noteikumu prasības padomes un valdes locekļu amata kandidātiem, papildus “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” (likums) noteiktajiem ierobežojumiem, nosaka piecus personālsastāva atlases pamatkritērijus: valsts valodas un profesionālai pienākumu izpildei nepieciešamās svešvalodas zināšanas pienācīgā līmenī, atbilstošu izglītību, kas nodrošina konkrētajam amatam nepieciešamo zināšanu un kompetenču bāzi, atbilstošu darba pieredzi un iemaņas, kā arī nevainojamu reputāciju un citas būtiskas profesionālās iemaņas un kompetences, kas ir noderīgas konkrētās kapitālsabiedrības darbības jomai.

Vienlaikus valdība šodien atbalstīja arī publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas (PKC) padomes sastāvu, ministrijām, kas ir kapitāla daļu turētāji, un valdības sociālajiem un sadarbības partneriem deleģējot pārstāvjus un Ministru kabinetam vienojoties par padomes priekšsēdētāju. Par darbu padomē atlīdzība netiek maksāta. Ministru kabinets arī pieņēma noteikumu projektus, kas, līdz ar jaunā likuma ieviešanu, aizstāj un precizē spēku zaudējušos noteikumus par atlīdzības (atskaitījumu) apmēru un izmaksas kārtību valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošajai institūcijaiVAS “Privatizācijas aģentūra”.

Minēto noteikumu projektu un arī efektīvas korporatīvās pārvaldības vadlīniju izstrādi nosaka likumā noteiktās prasības un īstenojamie uzdevumi. Piemērojamās prasības skar 134 kapitālsabiedrības, kurās valstij pieder kapitāla daļas un no kurām 67 ir valsts kapitālsabiedrības (valsts īpašumā ir 100% kapitāla daļu).

PKC kopš 2015. gada 1. jūnija ir uzticēti valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas funkcijas un uzdevumi, kas tostarp ietver arī konsultāciju sniegšanu valdībai un apmācības uzņēmumu darbiniekiem par korporatīvās pārvaldības ieviešanas aspektiem, ikgadēja pārskata par valsts uzņēmumu darbību un mērķu sasniegšanu sagatavošanu, kā arī viedokļa sniegšanu valdībai par valsts līdzdalības iegūšanu, saglabāšanu vai izbeigšanu kapitālsabiedrībās.

Pašlaik PKC apkopo iesaistīto pušu un sabiedrības priekšlikumus attiecībā uz PKC sagatavotajiem aktuālajiem noteikumu projektiem kapitālsabiedrību pārvaldības jomā, par kuriem šobrīd ir aktuāla diskusija, t.sk. noteikumu projekts par kapitālsabiedrību dividendēs izmaksājamo peļņas daļu valsts budžetā un noteikumu projekts par valsts kapitālsabiedrību un valsts izšķirošajā ietekmē esošo kapitālsabiedrību darbības rezultātu un finanšu rādītāju izvērtēšanu.

Jūs varat iepazīties ar visiem PKC izstrādātajiem noteikumu projektiem PKC mājaslapā, sadaļā PKC – PKC izstrādāto normatīvo aktu aktualitātes – un Kapitālsabiedrību pārvaldība, kur publicēta informācija par PKC kā koordinācijas institūcijas uzdevumiem, aktuālajiem darbiem un apkopotajiem pārskatiem par kapitālsabiedrībām.

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

Tālr. +371 67 082 813

elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv