Uzlabo un papildina vadlīnijas vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādei

28.08.2018
Uzlabo un papildina vadlīnijas vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādei

28. augustā, saskaņojot ar Valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomi, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs apstiprināja aktualizētās vadlīnijas valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādei.

Vadlīniju mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmumu vadībai vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādē, kā arī veicināt labu pārvaldības praksi kapitālsabiedrībās. Aktualizētajās vadlīnijās ir paplašināta valsts kapitāla atdeves noteikšanas metodika, piedāvājot valsts kapitālsabiedrībām noteikt nozarei un darbības specifikai atbilstošu kapitāla atdevi. Izvirzot kapitālsabiedrības mērķus, ieteikts izmantot pieejamo vēsturisko informāciju par līdzīgu nozares uzņēmumu Latvijā vai ārvalstīs salīdzinošiem darbības rādītājiem (benchmarking). Kapitāla atdeves mērķu vērtības ir atkarīgas arī no kapitālsabiedrībai noteikto specifisko valsts nefinanšu mērķu ietekmes.

Vadlīnijas arī paredz, ka turpmāk valsts kapitālsabiedrībām, plānojot investīcijas un nosakot nefinanšu mērķus, būs jāiekļauj stratēģijās plāni par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, kas tādējādi ļaus pieņemt izsvērtākus lēmumus attiecībā uz plānotajām inovācijām un iespējamajiem riskiem attīstības projektu īstenošanā.

Paplašināts arī nefinanšu mērķu skaidrojums, izdalot gan specifiskos valsts noteiktos nefinanšu mērķus, gan kapitālsabiedrībai izvirzītos biznesa mērķus, kā arī citus mērķus, piemēram, ieguldījumi pētniecībā vai korporatīvās sociālās atbildības mērķi.

Apstiprinātās vadlīnijas pieejamas tīmekļa vietnē www.valstskapitals.lv. Kopumā Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir izstrādājis sešas vadlīnijas labas korporatīvās pārvaldības stiprināšanai publiskajās kapitālsabiedrībās.

 

 

Papildu informācija:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 26797427
e-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv  
mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
twitter: @NAP2020