Uzsāk projektu valsts kapitālsabiedrību efektīvākai mērķu noteikšanai un dividenžu politikas ieviešanai

13.07.2018
Uzsāk projektu valsts kapitālsabiedrību efektīvākai mērķu noteikšanai un dividenžu politikas ieviešanai

Lai attīstītu iesākto reformu un stiprinātu profesionālu un ilgtspējīgu pārvaldību valsts un publiskajās kapitālsabiedrībās, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar Eiropas Komisijas (EK) Strukturālo reformu atbalsta dienestu ir uzsācis īstenot valsts kapitālsabiedrību stiprināšanas projektu.

Projekta ietvaros, sadarbojoties ar kapitālsabiedrībām, kapitāla daļu turētājiem un ministrijām, paredzēts izvērtēt esošā vienotā regulējuma un pārvaldības prakses atbilstību dažāda profila valsts kapitālsabiedrību vajadzībām, starptautiski atzītajai praksei un risinājumiem, nosakot individuāli pamatotus finanšu mērķus un dividenžu politiku.

Projekta galvenais mērķis ir stiprināt PKC un citu iesaistīto dalībnieku, tostarp kapitāldaļu turētāju, valsts kapitālsabiedrību un nozaru politikas veidotāju, kapacitāti, tiem ikdienā sadarbojoties noteiktu mērķu un labākas pārvaldības īstenošanā. Lai projekts sasniegtu iecerētos rezultātus un nodrošinātu visiem iesaistītajiem saprotamu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeli, kas ilgtermiņā paaugstina valsts aktīvu vērtību, plānots laicīgi iesaistīt gan ministriju, gan kapitālsabiedrību pārstāvjus.

Projekta īstenošanas gaitā paredzēts piedāvāt visu Latvijas valstij piederošo kapitālsabiedrību klasifikāciju, balstoties uz to funkcijām un finansējumu, t.sk. izvērtējot valsts līdzdalības apjomu, finanšu un nefinanšu specifiskos mērķus, tirgus ietekmi u.c. faktorus. Latvijas pārvaldības modelis tiks salīdzināts ar modeļiem citās Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs, analizējot aktuālās tendences, lai iegūtu informāciju uzlabojamiem virzieniem korporatīvās pārvaldības jomā.

Tiks vērtēta pašreizējo procesu efektivitāte un sniegti priekšlikumi mērķu noteikšanai atbilstoši projektā izstrādātajai klasifikācijai, t.sk. ieteikumi par konkrētiem finanšu un nefinanšu rezultatīvajiem rādītājiem. Pārbaudot priekšlikumus darba grupās un nonākot pie vienotas izpratnes ar ieinteresētajām pusēm, tiks izstrādāts arī ietvars efektīvākai dividenžu politikai, iekļaujot finanšu un operatīvo darbības rādītāju salīdzināšanu ar līdzīgiem uzņēmumiem privātajā sektorā vai līdzīgām valsts kapitālsabiedrībām ārvalstīs.

Projekta gaitā plānota visu ieinteresēto pušu iesaiste diskusijās, lai pārrunātu projekta laikā saņemtos un izstrādātos priekšlikumus un nonāktu pie kapitālsabiedrībām atbilstošākajiem risinājumiem, kas nākotnē palīdzētu uzlabot pārvaldības procesus un līdz ar to uzņēmumu darbības efektivitāti un ieguldījumu atdevi. Projekts uzsākts 24. maijā un tā norise plānota līdz 2018. gada beigām. EK projekta īstenošanai ir piesaistījusi starptautiski atzītu konsultantu uzņēmumu KPMG.

 

Papildu informācija:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 26797427
e-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv 
mājaslapa: www.pkc.gov.lv 
twitter: @NAP2020