Latvija ir noslēgusi iestāšanās OECD pēc-uzraudzības procesu korporatīvās pārvaldības jomā, apliecinot veiksmīgu reformu īstenošanu

23.05.2017

Attēls: © flickr/OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) publiskojusi ziņojumu par Latvijas iestāšanās OECD pēc-uzraudzības procesa noslēgumu korporatīvās pārvaldības reformu īstenošanā, t.sk. ieviešot OECD sniegtās rekomendācijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā, un atzinīgi novērtējot līdz šim paveikto.

Turpinot 2012. gadā iesākto reformu valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā un īstenojot OECD ieteikumus Latvijai, Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadība informēja OECD par rekomendāciju ieviešanas progresu, tādējādi pildot valsts uzņemtās saistības un veiksmīgi noslēdzot iestāšanās OECD pēc-uzraudzības procesu korporatīvās pārvaldības jautājumos. Jūs varat iepazīties ar OECD vērtējumu rekomendāciju ieviešanai (angļu val.) šeit: http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-Note-Latvia-Corporate-Governance-Accession.pdf.

Pilnveidojot un uzlabojot tiesisko ietvaru valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā, Latvija sekmīgi ieviesusi tai sniegtās OECD rekomendācijas, tostarp: stiprinot profesionālu uzņēmumu pārvaldību un izveidojot padomes 12 lielajās komerciāli orientētajās kapitālsabiedrībās (atklāta kandidātu izvēles un nominācijas procesa rezultātā), paaugstinot sabiedrībai pieejamās informācijas atklātību – nodrošinot ikgadēja pārskata un informācijas par kapitālsabiedrībām pieejamību vienotā datu bāzē: www.valstskapitals.lv –, stiprinot uzņēmumu darbības efektivitāti un mērķtiecību, kapitālsabiedrībām izstrādājot darbības stratēģijas un vērtējot to sasniegšanu, kā arī nodrošinot lielo valsts kapitālsabiedrību gada pārskatu sagatavošanu atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Ziņojumā norādīti atsevišķi pārvaldības aspekti, kas vēl pilnveidojami, un procesi, kas jāturpina, tā piemēram, detalizētāk jāskaidro kritēriji, kuri pieļauj valsts iesaistīšanos komercdarbībā. Atbilstoši OECD sniegtajiem ieteikumiem Latvijai arī jāizvērtē īstenoto nominācijas procesu un izveidoto padomju darbības pieredze, tai skaitā iespējas pārskatīt padomes veidošanas kritērijus, kas ļautu veidot padomes ne tikai lielajos uzņēmumos, bet arī vidēja un maza izmēra kapitālsabiedrībās. OECD rekomendāciju ieviešanas mērķis ir labvēlīgi ietekmēt Latvijas kapitāla tirgus darbību un attīstību, kā arī investīciju piesaisti un valsts kapitālsabiedrību pārvaldību.

Zemāk hronoloģiski (dilstošā secībā) redzami Latvijas iestāšanās OECD pēc-uzraudzības procesa (korporatīvās pārvaldības jomā) soļi:

  1. OECD vērtējums rekomendāciju ieviešanai (angļu valodā), noslēdzot pēc iestāšanās uzraudzības procesu:  http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-Note-Latvia-Corporate-Governance-Accession.pdf
  2. Ziņojums, kas sniegts OECD par Latvijas paveikto rekomendāciju ieviešanā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40410166&mode=mk&date=2017-01-31
  3. OECD ziņojums, vērtējot korporatīvās pārvaldības vidi Latvijā – analizējot datus līdz 2016. gada augustam (angļu valodā): http://www.oecd.org/latvia/corporate-governance-in-latvia-9789264268180-en.htm

 

*PKC kopš 2015. gada 1. jūnija uzticēti valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinējošās institūcijas uzdevumi, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā. PKC darbība kapitālsabiedrību pārvaldības jomā ir galvenokārt vērsta uz ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības ieviešanu Latvijas valsts īpašumā esošajos uzņēmumos, kā arī efektīvas un atbildīgas uzņēmējdarbības prakses īstenošanu atbilstoši OECD rekomendācijām.

Nedaudz vairāk kā gada laikā kopš koordinācijas institūcijas darba uzsākšanas Latvija ir pievienojusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD)  dalībvalstu lokam (no 2016. gada 1. jūlija), sekmīgi ieviešot OECD rekomendācijas Latvijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā.

Lai ļautu novērtēt valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanas progresu, ir izveidota mājaslapa-datubāze – www.valstskapitals.lv, kas apkopo informāciju par tiesisko regulējumu un tā izmaiņām, kapitālsabiedrību darbības rezultātiem un aktualitātēm pārvaldības jautājumos.

 

Ar atbildību par Latvijas nākotni! Pārresoru koordinācijas centrs

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr. +371 67 082 813
elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv