Sniedz priekšlikumus efektīvai kapitāla atdeves mērķu noteikšanai valsts kapitālsabiedrībās

06.01.2017
Sniedz priekšlikumus efektīvai kapitāla atdeves mērķu noteikšanai valsts kapitālsabiedrībās

2017. gada 4. janvārī uz ceturto sēdi sanāca Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes pārstāvji, lai pārrunātu Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādāto informatīvo ziņojumu par efektīvas kapitāla atdeves mērķu noteikšanu un vadlīniju projektu par valdes un padomes locekļu kandidātu atlasi valsts kapitālsabiedrībās. 

Koordinācijas institūcijas padome apsprieda un izteica priekšlikumus par vadlīniju projektu “Vadlīnijas kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu kandidātu atlasei un izvērtēšanai, kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus” un informatīvā ziņojuma projektu “Efektīvas kapitāla atdeves mērķu noteikšana valsts kapitālsabiedrībās”.

Ievērojot sēdē izteiktos viedokļus un idejas, PKC šobrīd strādā pie abu dokumentu papildināšanas. Vadlīniju projektu plānots drīzumā saskaņot, savukārt papildināto informatīvo ziņojumu paredzēts izskatīt atkārtoti. Sēdē notika arī diskusija par valsts kapitālsabiedrību padomju darbības materiāltehniskā nodrošinājuma apjoma noteikšanas problēmām un atšķirīgo praksi.

Plānots, ka nākamajā padomes sēdē diskusijai tiks iesniegts vadlīniju projekts par atlīdzības noteikšanu publiskas personas kapitālsabiedrībās. Vadlīniju projektā tiks ietverti arī jautājumi par padomju locekļu darbības nodrošināšanai nepieciešamo resursu (ar amata pienākumu izpildi saistītās papildu izmaksas) nodalīšanu, piemēram, transporta un komandējumu izdevumi, telefonsakari un citi izdevumi. Nākamajā padomes sēdē PKC prezentēs arī salīdzinošā pētījuma rezultātus par valdes locekļu atlīdzības apmēru privātajās kapitālsabiedrībās (bruto mēneša atlīdzība ar atalgojuma mainīgo daļu un bez tās) Baltijas valstīs.

 

 

Papildu informācija:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 26797427
e-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv  
mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
twitter: @NAP2020