Profesionāla un atklāta valdes un padomes locekļu atlase valsts kapitālsabiedrībās

07.02.2017
Profesionāla un atklāta valdes un padomes locekļu atlase valsts kapitālsabiedrībās

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam Pārresoru koordinācijas centra (PKC) pārstāvji piedalās valsts kapitāla daļu turētāja vai kapitālsabiedrības padomes izveidotajās nominācijas komisijās valdes vai padomes locekļu atlasei.

 

Ļoti intensīvs darbs, PKC piedaloties nominācijas komisijās, notika 2016. gadā, Latvijas Republikas iestāšanās sarunu procesā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD), vienojoties, ka lielajās valsts kapitālsabiedrībās tiks izveidotas padomes līdz gada beigām. Lielo kapitālsabiedrību grupā ietilpst tie uzņēmumi, kam iepriekšējā finanšu pārskata gadā neto  apgrozījums (pēc nodokļu nomaksas) ir bijis lielāks par 21 milj. eiro un bilances kopsumma lielāka par 4 milj. eiro, izņemot veselības nozares valsts kapitālsabiedrības.

Lai īstenotu efektīvu un profesionālu korporatīvās pārvaldības prakses stiprināšanu Latvijas valsts kapitālsabiedrībās atbilstoši OECD rekomendācijām, valsts apņēmās izveidot padomes divpadsmit valsts kapitālsabiedrībās, no kurām Satiksmes ministrija ir kapitāla daļu turētājs septiņās, Finanšu ministrija – trijās un Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija katra vienā kapitālsabiedrībā.

Kopumā 2016. gadā PKC darbinieki piedalījās četrpadsmit padomes locekļu atlases nominācijas komisijās, kā arī astoņpadsmit valdes locekļu atlases nominācijas komisijās. PKC darbinieku dalība nominācijas komisijās palīdzēja nodrošināt valdes un padomes locekļu nominēšanas procesu atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem –  atklāta, godīga un profesionāla valdes un padomes locekļu atlase. Nominācijas komisijās piedalījās arī neatkarīgi eksperti vai novērotāji ar padomdevēja tiesībām, piemēram, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji.

Valdes un padomes locekļu atlasi regulē Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome”.

Noteikumi paredz, ka vismaz puse no padomes locekļiem (vai par vienu mazāk, ja padomē ir nepāra skaits padomes locekļu) ir neatkarīgi, t.i., esot citos amatos, nav pakļauti kapitāla daļu turētāja norādījumiem un pēdējo triju gadu laikā nav bijuši valdes locekļa vai kapitālsabiedrības kontroliera (auditora) amatā konkrētajā vai atkarīgā (meitas) uzņēmumā. Papildus tam neatkarīgiem padomes locekļiem jāapliecina, ka pēdējo triju gadu laikā tie nav pildījuši ārēja revidenta (auditora) amata pienākumus konkrētajā kapitālsabiedrībā un nav dalībnieki, valdes locekļi vai darbinieki šādā revīzijas uzņēmumā, kā arī jāatbilst nosacījumam, ka tie konkrētajā kapitālsabiedrībā gūst ienākumus tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi.

PKC ir sagatavojis un šobrīd Valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padome sniedz priekšlikumus par Vadlīnijām kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu kandidātu atlasei un izvērtēšanai.

2016. gadā izveidotās padomes valsts kapitālsabiedrībās

 

 

Papildu informācija:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 26797427
e-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv  
mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
twitter: @NAP2020