2016. gadā uzsākta visu valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu vērtēšana pēc vienotas formas

10.01.2017
2016. gadā uzsākta visu valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu vērtēšana pēc vienotas formas

2016. gadā tika uzsākta kapitālsabiedrību, kurās valstij ir izšķiroša ietekme, darbības rezultātu vērtēšana pēc vienotas formas, lai ilgtermiņā uzskatāmi sekotu līdzi tam, cik sekmīgi kapitālsabiedrība virzās uz tās vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcija, kuras uzdevumus veic Pārresoru koordinācijas centrs (PKC), ir ieviesusi vienotu vērtēšanas formu, kas paredz, ka kapitālsabiedrība tās ikgadējā pārskatā par darbības rezultātu izpildi norāda finanšu un nefinanšu mērķus atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai, salīdzina tos ar faktiskajiem datiem un aprēķina, vai ir vērojamas novirzes.

Ja darbībā konstatētas būtiskas novirzes no plānotā, kapitālsabiedrība sniedz vērtējumu par to ietekmi uz iespējām sasniegt kapitālsabiedrības vidēja termiņa (trim līdz septiņiem gadiem) mērķus. Līdz kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanai tās darbību atļauts izvērtēt saskaņā ar citos dokumentos iepriekš definētajiem mērķiem, plānotajiem darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.

Kapitālsabiedrības darbības rezultātus vērtē gan kapitāla daļu turētājs (arī nozares ministrija, ja tā atšķiras no kapitāla daļu turētāja), gan PKC – kas sniedz savu vērtējumu tieši par finanšu mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā. Vienotā forma un pieeja darbības rezultātu vērtēšanā atbilst attīstīto valstu īstenotajai korporatīvās pārvaldības praksei un ir iestrādāta Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”, kā arī koordinācijas institūcijas vadlīnijās darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme.

Atbilstoši MK noteikumu kārtībai, kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpilde tiek novērtēta, sniedzot vērtējumu: ļoti labi, labi, apmierinoši vai neapmierinoši. 2016. gadā PKC tika iesniegti un attiecīgi izvērtēti 63 valsts izšķirošā ietekmē esošo kapitālsabiedrību darbības rezultāti, kur tika vērtēta finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2015. gadā.

46 no 63 (kapitālsabiedrību iesniegtajiem) rezultātiem PKC vērtējums par to finanšu mērķu izpildi bija “ļoti labi” vai “labi”, kas nozīmē, ka novirzes no plānotajiem rezultātiem bija līdz 15 procentu robežās. Nosakot vērtējumu, tiek ņemts vērā arī skaidrojums par noviržu iemesliem. Visām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiem tika nosūtīts PKC sniegtais vērtējums, turpmākam darbam to izvirzīto mērķu sasniegšanas uzlabošanai.

Papildus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam uzdevumam un kapitālsabiedrību darbības misijai, kas paredz efektīvu pārvaldību, pamatotu resursu izmantošanu un labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, būtisks motivējošs aspekts uzņēmuma vadībai sasniegt kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītos mērķus ir prēmijas apmērs, ko ietekmē arī kapitālsabiedrības darbības rezultātu un mērķu sasniegšana.

 

 

Papildu informācija:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 26797427
e-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv  
mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
twitter: @NAP2020