Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes locekļu amatiem

24.03.2021
Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 11.04.2021.

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Satiksmes ministriju izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" (turpmāk – LAU) trīs padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz diviem padomes locekļiem jāatbilst neatkarīga padomes locekļa prasībām. LAU padomes funkciju īstenošanai, tās sastāvam jābūt sabalansētam, kur padomes locekļiem kopumā ir nepieciešamas visas LAU padomes funkciju īstenošanas kompetences, noteiktas iemaņas un pieredze. LAU vakatajiem padomes locekļu amatiem ir noteiktas šādas atbildības jomas (trīs amatu profili): 1.) autoceļu infrastruktūras uzturēšanas jautājumi, iesaistīto pušu, uzņēmumu un komandas vadība; 2.) finanšu jautājumu un audita, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas joma; 3.) stratēģiju izstrādes un īstenošanas, korporatīvās pārvaldības joma.

LAU padomes locekļu amatiem kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija;
 2. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (inženierzinātņu, ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības zinātņu, tiesību zinātņu, finanšu vai citā pielīdzināmā jomā);
 3. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei);
 4. darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:

Padomes locekļa amata ar kompetenci autoceļu infrastruktūras uzturēšanas jautājumu, iesaistīto pušu, uzņēmumu un komandas vadībā kanididātiem

 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā vai
 • vismaz triju gadu pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vadošā amatā, kas atbildīgs par autoceļu, autoceļu uzturēšanas, transporta vai citas pielīdzināmas jomas nozares politikas veidošanu vai īstenošanu vai
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas autoceļu būvniecības, remonta, uzturēšanas vai transporta jomā.

Padomes locekļu amatu ar kompetenci finanšu jautājumu un audita, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā; stratēģiju izstrādes un īstenošanas, korporatīvās pārvaldības jomā kanididātiem

 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā vai
 • vismaz triju gadu pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vadošā amatā, kas atbildīgs par finanšu, risku vadības, iekšēja audita, korporatīvās pārvaldības vai citas pielīdzināmas jomas nozares politikas veidošanu vai īstenošanu.

Profesionālās pieredzes, kompetences jomas un prasības:

 • Padomes locekļa ar kompetenci autoceļu infrastruktūras uzturēšanas jautājumu, iesaistīto pušu, uzņēmumu un komandas vadībā kandidātiem: pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā. Pieredze un/vai izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar autoceļu infrastruktūras uzturēšanu.
 • Padomes locekļa amata ar kompetenci finanšu jautājumu un audita, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā kandidātiem: pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos. Vēlama izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar autoceļu infrastruktūras uzturēšanu.
 • Padomes locekļa amata ar kompetenci stratēģiju izstrādes un īstenošanas, korporatīvās pārvaldības jomā kandidātiem: pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā un uzņēmumu korporatīvās pārvaldības jautājumos. Vēlama izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar autoceļu infrastruktūras uzturēšanu.

Kandidātiem nepieciešama izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, vēlama pieredze projektu plānošanā, publisko iepirkumu pārraudzībā un/vai realizācijā. Sabiedrības padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, lēmumu pieņemšana un atbildība, pārmaiņu vadīšana.

Ierobežojumi kandidātiem ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtajā daļā un papildu prasība neatkarīgajam padomes loceklim (divi amati) ir atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestās daļas prasībām.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 11. aprīlim (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai  parakstītiem rakstveida un ieskenētiem, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: nominacija@pkc.mk.gov.lv.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

1. Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību LAU padomes locekļa amatam, norādot vēlamo kompetences jomu (amata profilu). Ja vēlas kandidēt vairākās jomās, tad amata profilus vēlams norādīt prioritārā secībā.);

2. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu), apliecinot:

3. Dzīves gājuma un darba pieredzes (ieteicams izmantot pievienoto formu) aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauti arī galvenie sasniegumi, pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);

4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);

6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atlīdzība padomes loceklim (bruto): 2208 EUR un padomes priekšsēdētājam (bruto): 2454 EUR.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par LAU galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VAS „ Latvijas autoceļu uzturētājs” sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA “EIRO PERSONĀLS”;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Pārresoru koordinācijas centrs, kontaktinformācija: tālr. 67082903, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.