Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas Pasts” padomes locekļu amatiem

26.02.2021
Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas Pasts” padomes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 21.03.2021.

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Satiksmes ministriju izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" (turpmāk – LP) trīs padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz diviem padomes locekļiem jāatbilst neatkarīga padomes locekļa prasībām. LP padomes funkciju īstenošanai, tās sastāvam jābūt sabalansētam, kur padomes locekļiem kopumā ir nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze uzņēmumu stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības jomā, finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā, pasta pakalpojumu jomā, svešvalodu zināšanas, laba reputācija un nepieciešamā pieredze vadošajos amatos.

LP padomes locekļu amatiem kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

1. nevainojama reputācija;

2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā);

3. valsts valodas prasmes C1 līmenī;

4. darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:

 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
 • vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu, vēlams pasta, transporta vai citā radniecīgā jomā;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks, docents), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas pasta darbības, pasta pakalpojumu vai citā radniecīgā jomā;

5. Angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei, vēlamas arī citas svešvalodu zināšanas.

LP padomes locekļu (trīs amatu profili) izvirzītās  profesionālās pieredzes, kompetences jomas un prasības kandidātiem:

 1. Padomes loceklis  ar kompetenci uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā un pasta pakalpojumu jomā:
  • vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta) uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā pēdējo 10 gadu laikā;
  • izpratne un zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar  pasta darbību un pasta pakalpojumu sniegšanu.
 2. Padomes loceklis ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā:
  • vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos;
  • vēlama izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar pasta darbību un pasta pakalpojumu sniegšanu.
 3. Padomes loceklis ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā:
  • vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā)  biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā un uzņēmumu korporatīvās pārvaldības jautājumos;
  • vēlama izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar pasta darbību un pasta pakalpojumu sniegšanu.

Kandidātiem nepieciešama izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, vēlama pieredze un izpratne projektu plānošana, publisko iepirkumu pārraudzībā un/vai realizācijā. Sabiedrības padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences:  orientācija uz attīstību un uzņēmuma ilgtspēju, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.

Ierobežojumi kandidātiem ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtajā daļā un papildu prasība neatkarīgajam padomes loceklim (divi amati) ir atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestās daļas prasībām.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 21. martam (ieskaitot):

 • elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai  parakstītiem rakstveida un ieskenētiem, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: nominacija@pkc.mk.gov.lv vai
 • nosūtot pa pastu Pārresoru koordinācijas centram, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1520, ar norādi “Pieteikums LP padomes locekļu konkursam”.

Pasta sūtījumam jābūt nogādātam noteiktajā vietā un termiņā, kandidāts pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku. Ja kandidāts pieteikumu konkursam iesniedz pēc norādītā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vai pieteikums nav noformēts tā, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz pieteikuma atvēršanas brīdim, tad šāds pieteikums netiks reģistrēts un to neatvērtu (tādā stāvoklī, kā saņemts) nosūta atpakaļ kandidātam  pa pastu.

Kandidātus lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:

 1. Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību LP padomes locekļa amatam, norādot vēlamo kompetences jomu (amata profilu));
 2. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu), apliecinot:
 1. Dzīves gājuma un darba pieredzes (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu) aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija(e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 2. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 3. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);
 4. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atlīdzība padomes loceklim (bruto): 2209 EUR un padomes priekšsēdētājam (bruto): 2454 EUR.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu darbdienu laikā iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par LP galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VAS „Latvijas Pasts” sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Pārresoru koordinācijas centrs, kontaktinformācija: tālr. 67082903, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.