Aicinām pieteikties uz diviem VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekļu amatiem

26.02.2021
Aicinām pieteikties uz diviem VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 14.03.2021.

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Finanšu ministriju izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) diviem neatkarīgajiem padomes locekļu amatiem.

VNĪ padomes locekļu amatiem kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija;
 2. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (inženierzinātnēs, vadības zinātnē, finansēs, tiesību zinātnē, ekonomikā, nekustamo īpašumu pārvaldībā vai citā pielīdzināmajā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu VNĪ padomes locekļa uzdevumus);
 3. valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 4. darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
 • vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par iekšējā audita, publisko iepirkumu, nekustamo īpašumu pārvaldības vai citas pielīdzināmas jomas nozares  politikas veidošanu vai īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas audita, risku vadības, nekustamo īpašumu pārvaldības vai citā atbilstošas kompetences jomā.

       5. Angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai.

VNĪ padomes locekļu (divi amatu profili) kandidātiem izvirzītās profesionālās pieredzes un kompetences:

1. Padomes loceklis ar kompetenci risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā un iesaistīto pušu vadībā:

 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze kapitālsabiedrību finanšu vadības, risku vadības un iekšējā audita jautājumos, kā arī iesaistīto pušu vadībā;
 • biznesa un komerciālā domāšana, ekonomiska resursu izmantošana, audits un finanšu pratība;
 • vēlamas zināšanas un izpratne par nekustamā īpašuma būvniecības, attīstības, pārvaldīšanas, iegādes un atsavināšanas jautājumiem;
 • vēlama pieredze lielu projektu un publisko iepirkumu pārraudzībā.

2. Padomes loceklis ar kompetenci nekustamo īpašumu būvniecības, pārvaldīšanas, iegādes un atsavināšanas jomā, uzņēmumu un komandas vadībā:

 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze un zināšanas nekustamā īpašuma būvniecības, attīstības, pārvaldīšanas, iegādes un atsavināšanas jautājumos;
 • pieredze un zināšanas esošo un jaunu valstiski nozīmīgu būvniecības projektu attīstīšanā un dažādu nekustamā īpašuma mērķprojektu realizēšanā;
 • pieredze biznesa vadīšanā stratēģiskajā līmenī un/vai operatīvajā līmenī ar dalību stratēģisku lēmumu pieņemšanā uzņēmumā;
 • vēlama pieredze lielu projektu un publisko iepirkumu pārraudzībā.

Kandidātiem nepieciešama izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem, valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi. Sabiedrības padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences: pārmaiņu vadīšana, stratēģiskais redzējums, orientācija uz attīstību, komandas vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.

Īpašie nosacījumi VNĪ padomes locekļu amata kandidātiem:

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 14. martam (ieskaitot), sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: nominacija@pkc.mk.gov.lv.

Kandidātus lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:

 1. Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību VNĪ padomes locekļa amatam, norādot vēlamo kompetences jomu (amata profilu));
 2. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu atbilstībai īpašajiem nosacījumiem (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu);
 3. Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae),  (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu) , kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);
 6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atlīdzība padomes loceklim (bruto): 2205 EUR

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu darbdienu laikā iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par VNĪ  galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VAS „Valsts nekustamie īpašumi” sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “O.D.A.”;

 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Pārresoru koordinācijas centrs, kontaktinformācija: tālr. 67082903, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.

VNĪ stratēģiskais mērķis ir sabiedrības interesēs nodrošināt nekustamo īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, nepieciešami valsts institūcijām valsts funkciju veikšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai,​​​​ mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, tostarp vērtības saglabāšanu un vairošanu. Nodrošināt lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantotiem nekustamajiem īpašumiem.​