Aicinām pieteikties uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra valdes locekļa amatu

19.02.2021

Pieteikšanās: līdz 11.03.2021.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izsludina atklātu konkursu uz valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVGMC) valdes locekļa amatu.

Obligātās minimālās prasības:

 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, inženierzinātņu, vides pārvaldības, vadības vai tiesību zinātņu jomā;
 • Vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā kādā no jomām, kurā darbojas LVĢMC (tai skaitā vides monitoringa veikšana vai vides informācijas apkopošana, uzkrāšana un sniegšana; zemes dzīļu resursu apzināšana un krājumu novērtēšana; bīstamo atkritumu apsaimniekošanas objektu pārvaldība; radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu droša pārvaldība) vai pieredze vadošā amatā korporatīvās pārvaldības, administratīvo jautājumu, inovāciju attīstības vai pārmaiņu vadības jomās. Par vadošiem amatiem uzskatāmi kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amati, organizācijas vadītāja vai augstākās vadības komandas amati, kas ir tieši pakļauti organizācijas vadītājam, vai vidējā līmeņa vadītāju amati, kas ir atbildīgi par vairākām struktūrvienībām;
 • Valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā – C1 līmenī;
 • Angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei. Papildu valodas zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Nevainojama reputācija (tas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo).

Profesionālā pieredze un zināšanas:

 • Pieredze procesu optimizācijā, uzlabošanā un efektivizācijā;
 • Pieredze inovāciju ieviešanā un pārmaiņu vadībā;
 • Pieredze organizācijas darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā;
 • Zināšanas par kapitālsabiedrības darbības jomām;
 • Izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem;
 • Zināšanas pārmaiņu vadības procesu ieviešanā, inovatīvu metožu pielietošanā.

Kompetences:

 • Stratēģiskais redzējums;
 • Pārmaiņu vadīšana;
 • Orientācija uz attīstību;
 • Lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • Orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Atbilstības prasības:

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās izglītības, profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību attiecīgajam amatam).
 • Dzīves gaitas aprakstu (turpmāk – CV, lūgums izmantot pievienoto formu), kurā obligāti iekļauta informācija par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.
 • Apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām.
 • Apliecinājumu, ka ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta 5 3. daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā.
 • Apliecinājumu par atbilstību likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.
 • Valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi C līmeņa 1. pakāpē vai dokumentu, kas apstiprina, ka persona ir ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā (iesniedz kandidāts, kuram latviešu valoda nav dzimtā valoda).
 • Angļu valodas zināšanu līmeņa apliecinošu dokumentu vai CV iekļautu angļu valodas zināšanu līmeņa pašvērtējumu.
 • Citus dokumentus, kurus kandidāts uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2020. gada 11. martam (ieskaitot), nosūtot uz e-pastu: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkursam uz LVĢMC valdes locekļa amatu”. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā. Tālrunis uzziņām – 67026902.

Kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu dienu laikā iesniegt redzējumu par valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai prezentācijas formā (līdz 10 minūtēm).

Valdes locekļa mēneša atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".

Mēneša atlīdzība (brutto): 5423,00 EUR.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, reģ. nr. 90000028508, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.

Papildu informācija par personas datu apstrādi: https://www.varam.gov.lv/lv/personas-datu-apstrade