Aicinām pieteikties uz VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” valdes priekšsēdētāja amatu

25.01.2021

Pieteikšanās: līdz 08.02.2021.

Valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” padome izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (turpmāk – LIDOSTA) valdes priekšsēdētāja/-as amatu.

Atbilstības prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektajā daļā noteiktajām prasībām;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Obligātās minimālās prasības:

 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 • angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, transporta/loģistikas jomā, finansēs/ekonomikā vai citā pielīdzināmā jomā;
 • ne mazāk kā triju gadu nepārtraukta profesionālā darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa, vai padomes locekļa vai padomes priekšsēdētāja amatā, vēlams biržā kotētā uzņēmumā vai starptautiskā uzņēmumā.

Pieredze un izpratne:

 • pieredze kapitālsabiedrības darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanā;
 • pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā;
 • komandas vadības pieredze vidējā vai lielā uzņēmumā vai vairāku līmeņu struktūras komandas vadības pieredze;
 • izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar lidostas darbību un lidostas pakalpojumu sniegšanu;
 • izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) korporatīvās pārvaldības principiem un vadlīnijām;
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • izpratne finanšu vadības jautājumos.

Kompetences:

 • stratēģiskais redzējums;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • pārmaiņu un krīzes vadīšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • zināšanas un izpratne par lidlauka drošuma standartiem un par galvenajām riska vadības sistēmām lidlaukā.

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

LIDOSTAS valdes priekšsēdētāja/-as atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un to īstenos atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 8. februārim (ieskaitot) ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “Pieteikums valdes priekšsēdētāja amatam”, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi nominacijas.komisija@riga-airport.com vai nosūtot pa pastu (kurjerpastu) uz adresi Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” ar norādi “Pieteikums valdes priekšsēdētāja amatam”.

Pasta sūtījumam jābūt nogādātam noteiktajā vietā un termiņā, Kandidāts pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku. Ja kandidāts pieteikumu konkursam iesniedz pēc norādītā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vai pieteikums nav noformēts tā, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz pieteikuma atvēršanas brīdim, tad šāds pieteikums netiks reģistrēts un to neatvērtu (tādā stāvoklī, kā saņemts) nošūta atpakaļ kandidātam  pa pastu.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. Motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās izglītības, profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību attiecīgajam amatam).
 2. Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae, vēlams izmantot pievienoto formu), kurā obligāti iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašnovērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 3. Valdes priekšsēdētāja/-šā amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejupielādēt un izmantot šo pievienoto formu)
 4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, vēlams pievienot dokumenta kopiju par tā akadēmisko atzīšanu Latvijā).
 5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).
 6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi, piemēram, svešvalodas prasmju apliecinošu dokumentu kopiju.

Uzziņām par konkursu: e-pasts: nominacijas.komisija@riga-airport.com.

Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs trīs darbdienu laikā iesniegt stratēģisko redzējumu “Redzējums par valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga””  attīstības virzieniem tuvākajos 3 gados. Izaicinājumi un iespējas” (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par RIX galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:
 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti LIDOSTAS sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA “Eiro Personāls”;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053.