Aicinām pieteikties uz VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes locekļu amatiem

13.11.2020
Aicinām pieteikties uz VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 27.11.2020.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" izsludina konkursu uz valdes locekļa/-es finanšu vadības jomā un valdes locekļa/-es komercdarbības vadības jomā amatiem.

Kandidātiem uz valdes locekļa/-es finanšu vadības jomā amatu izvirzītās obligātās  minimālās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs (papildus akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa  profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbībā vai vadībzinātnēs uzskatāma par priekšrocību)

vai

akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbībā vai vadībzinātnēs (papildus akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs uzskatāma par priekšrocību),

 • vismaz triju gadu pieredze (iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumu konkrētajā amatā,
 • pieredze finanšu plānošanā un vadībā (budžetēšana, izmaksu kontrole un analīze, finanšu risku pārvaldība),
 • vēlama pieredze kapitālsabiedrības stratēģijas izstrādē un vadīšanā,
 • vēlama pieredze iekšējā audita un risku pārvaldībā,
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un svešvalodu zināšanas vismaz B2 līmenī,
 • nevainojama reputācija.
 • Atbilstības prasības:
 • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām,
 • Atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām (Pretendenta apliecinājums – apliecinājuma forma pieejama LAU mājas lapā);
 • izpratne par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības veidiem, jomām un mērķiem,
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un labas korporatīvās pārvaldības principiem,
 • nepieciešamās kompetences: stratēģiskais redzējums (spēja definēt un ieviest darbībā kapitālsabiedrības attīstības stratēģisko vīziju); orientācija uz rezultātu sasniegšanu (vēlme veikt uzdevumus arvien labāk, izvirzīt mērķus, kas nav viegli sasniedzami un mērķtiecīgi strādāt, lai tos sasniegtu. Spēja saskatīt, novērtēt un radīt jaunas iespējas organizācijas attīstībai un tās īstenot); lēmumu pieņemšana un atbildība (spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem); komandas vadīšana (vēlme un spēja uzņemties līdera lomu, organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēja veidot pozitīvas attiecības starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt kopīgo mērķu sasniegšanai); orientācija uz attīstību (apzināti analizē savas personības stiprās un vājās puses, lai noteiktu attīstības vajadzības un uzlabotu personīgo un kapitālsabiedrības sniegumu).

Vēlama:

 • vismaz vienu gadu nepārtraukta darba un profesionālā pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados, vadības līmeņa amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs) vai noteiktas jomas, funkcijas, struktūrvienības vadītājs, projekta vadītājs (ar vismaz 10 padoto darbinieku skaitu), kur tiešā pārziņā un darba pienākumos: finanšu plānošana un vadība, iekšējā audita un risku pārvaldība, biznesa stratēģiju izstrāde un ieviešana, investīciju programmas izstrāde un vadīšana,
 • vismaz vienu gadu nepārtraukta darba pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados vadošā amatā (valdes loceklis, noteiktas jomas, funkcijas, struktūrvienības vadītājs) kapitālsabiedrībā,
 • vismaz vienu gadu nepārtraukta darba un profesionālā pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados, autoceļu būvniecības, remonta, uzturēšanas vai transporta jomas uzņēmumā vadošā amatā (valdes loceklis, noteiktas jomas, funkcijas, struktūrvienības vadītājs),
 • analītiskā, biznesa un stratēģiskā domāšana,
 • komandas vadītprasme,
 • prasme skaidri paust savu viedokli, argumentēt, veidot konstruktīvu diskusiju,
 • publiskās  runas, uzstāšanās pieredze,

Kandidātiem uz valdes locekļa/-es komercdarbības vadības jomā amatu izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā vai vadībzinātnē vai akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa  profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs (transportbūves, inženiermehānika, informāciju tehnoloģijas),
 • vismaz triju gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumu konkrētajā amatā,
 • pieredze komercdarbības vadībā,
 • vēlama pieredze tehnisko un tehnoloģisko resursu pārvaldībā,
 • vēlama pieredze pārmaiņu vadībā,
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un svešvalodu zināšanas B2 līmenī,
 • nevainojama reputācija.
 • Atbilstības prasības:
 • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām,
 • Atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām (Pretendenta apliecinājums – apliecinājuma forma pieejama LAU mājas lapā);
 • izpratne par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības veidiem, jomām mērķiem,
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un labas korporatīvās pārvaldības principiem,
 • nepieciešamās kompetences: orientācija uz rezultātu sasniegšanu (vēlme veikt uzdevumus arvien labāk, izvirzīt mērķus, kas nav viegli sasniedzami un mērķtiecīgi strādāt, lai tos sasniegtu. Spēja saskatīt, novērtēt un radīt jaunas iespējas organizācijas attīstībai un tās īstenot); pārmaiņu vadīšana (efektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu un kapitālsabiedrības pārveides procesa mērķtiecīga vadīšana); lēmumu pieņemšana un atbildība (spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem); plānošana un organizēšana (spēja noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un citu darbu īsā un ilgstošā laikposmā, nodrošinot efektīvu laika un resursu izmantošanu); darbinieku motivēšana un attīstība (darbinieku attīstības veicināšana, nodrošinot atbalstošu vidi darbinieku motivācijas stiprināšanai, snieguma pilnveidošanai un profesionālās izaugsmes veicināšanai).

Vēlama:

 • vismaz vienu gadu nepārtraukta darba un profesionālā pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados, vadības līmeņa amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs) vai noteiktas jomas, funkcijas, struktūrvienības vadītājs, projekta vadītājs (ar vismaz 10 padoto darbinieku skaitu), kur tiešā pārziņā un darba pienākumos: komercdarbības vadība, tehnisko un tehnoloģisko resursu pārvaldība, pārmaiņu vadība, pārdošanas vai iepirkumu vadība,
 • vismaz vienu gadu nepārtraukta darba pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados vadošā amatā (valdes loceklis, noteiktas jomas, funkcijas, struktūrvienības vadītājs) kapitālsabiedrībā,
 • vismaz vienu gadu nepārtraukta darba un profesionālā pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados, autoceļu būvniecības, remonta, uzturēšanas vai transporta jomas uzņēmumā vadošā amatā (valdes loceklis, noteiktas jomas, funkcijas, struktūrvienības vadītājs),
 • pieredze un zināšanas finanšu vadībā,
 • analītiskā, biznesa un stratēģiskā domāšana,
 • komandas vadītprasme,
 • prasme skaidri paust savu viedokli, argumentēt, veidot konstruktīvu diskusiju,
 • publiskās runas, uzstāšanās pieredze,
 • orientācija uz attīstību.

Darba vieta: Rīga

Valdes loceklim mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”

Valdes locekļa finanšu vadības jomā atbildības jomas: finanšu vadība, kapitālsabiedrības stratēģijas izstrāde un vadīšana, iekšējā audita un risku pārvaldība.

Valdes locekļa komercdarbības vadības jomā atbildības jomas: komercdarbības vadība, tehnisko un tehnoloģisko resursu pārvaldība, pārdošanas vai iepirkumu vadība.

Ierobežojumi pretendentiem noteikti Publiskas personas  kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtajā daļā.

Dokumentus dalībai konkursā lūdzam iesniegt, izmantojot šādus saziņas līdzekļus:

1) līdz 2020. gada 27. novembrim (ieskaitot) nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nominācijas komisijai” VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs Personāla vadības daļai uz e-pasta adresi: nominacijas.komisija@lau.lv;

2) līdz 2020. gada 27. novembrim (ieskaitot) nosūtot pa pastu uz adresi Krustpils iela 4, Rīga, ar norādi “VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nominācijas komisijai”.

Kontaktpersona - VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs Personāla vadības daļas vadītāja Ilona Kļimoviča, tālrunis 67113460.

Pretendenti Konkursam iesniedz šādus dokumentus (sagatavotus valsts valodā):

 1. Parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (Motivācijas vēstuli) iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa/-es amatam, kā arī norādīt atsauksmes devēja kontaktus, ja tāds ir pieejams;
 2. Curriculum Vitae (CV), kurā iekļauta informācija par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi, telefona numuru) ;
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumenta kopiju par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 4. profesionālo kvalifikāciju, valodu un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 5. apliecinājumu saskaņā ar  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas  un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”  7. panta piektās daļas prasībām atbilstoši  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” tīmekļvietnē www.lau.lv, sadaļā Vakances pieejamajai apliecinājuma formai;
 6. valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi augstākajā līmenī, C līmeņa 1. pakāpe (iesniedz kandidāti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda)
 7. citus dokumentus, kas apliecina kandidātam/-ei izvirzīto prasību izpildi.