Aicinām pieteikties uz SIA “Rīgas satiksme” trīs neatkarīgo padomes locekļu amata vietām

17.09.2020
Aicinām pieteikties uz SIA “Rīgas satiksme” trīs neatkarīgo padomes locekļu amata vietām

Pieteikšanās: līdz 28.09.2020.

Rīgas pilsētas pašvaldība  izsludina atklātu konkursu uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” trīs neatkarīgo padomes locekļu amata vietām (valsts amatpersonas amati).

 Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • augstākā izglītība – augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus Sabiedrībā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā un kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
  • vismaz triju gadu pieredze tādas valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu Sabiedrības pamatdarbības jomā;
 • nevainojama reputācija.

Kapitāla daļu turētāja noteiktās kompetences, kas ir nepieciešamas padomes locekļu pienākumu pildīšanai:

 • orientācija uz attīstību;
 • stratēģiskais redzējums;
 • plānošana un organizēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība.

Personas, kuras atbilst šādām padomes locekļa amatam (trīs amatu profili) izvirzītajām  profesionālās pieredzes prasībām, aicinātas pieteikties dalībai konkursā, norādot  konkrētu vienu vai vairākus amata profilus:

 • padomes loceklis ar kompetenci kapitālsabiedrības darbības jomā, kuram ir izpratne un pēdējo 15 gadu laikā vēlama vismaz triju gadu darba pieredze pasažieru pārvadājumu jomā, pēdējo 15 gadu laikā vismaz triju gadu darba pieredze uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā;
 • padomes loceklis ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos;
 • padomes loceklis ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, pieredze nozīmīgu pārmaiņu vadībā, pierādāma pieredze korporatīvās pārvaldības jautājumos.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā un sestajā daļā.

Dokumentus dalībai konkursā var iesniegt:

 1. līdz 28.09.2020. (ieskaitot) ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “RP SIA “Rīgas satiksme” padomes locekļu kandidātu konkursam” Rīgas domes Personāla nodaļai uz  e-pastu: cv@riga.lv,
 2. līdz 28.09.2020. (pasta zīmogs), nosūtot pa pastu Rīgas domes Personāla nodaļai ar norādi “RP SIA “Rīgas satiksme” padomes locekļu kandidātu konkursam”, kā arī norādot kandidāta vārdu, uzvārdu un adresi.

Kontaktpersona: Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja Rita Logina, tālr. 67026373.

Konkursa kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām);
 • dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai, t.sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz divām), no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem 3 gadiem;
 • apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās un sestās daļas un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta piektās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • kandidātiem, kas tiks aicināti uz konkursa trešo kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē stratēģiskais redzējums par Sabiedrības galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un padomes lomu katrā no amatu profiliem, uz kuru kandidāts pieteicies.

Informācijai: padomes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

RP SIA “Rīgas satiksme” neatkarīgo padomes locekļu kandidātu nominēšanas komisijā darbojas Rita Logina, Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja, Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, Ivo Ošenieks, biedrības “Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija” prezidents, un Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā. Komisiju vada Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i. Iveta Zalpētere.

Apliecinājums

Curriculum Vitae forma

Informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi konkursa norises nodrošināšanai