Aicinām pieteikties uz VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) valdes locekļa amatu

03.08.2020

Pieteikšanās: līdz 23.08.2020.

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) izsludina konkursu uz vakanto  VALDES LOCEKĻA/-ES amatu

Kandidātam  izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē vai finansēs (papildus akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju vai datorzinātņu jomā uzskatāma par priekšrocību)
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju vai datorzinātņu jomā  (papildus akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē vai finansēs uzskatāma par priekšrocību) (ieraksts CV par iegūto akadēmisko augstāko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, norādot visus iegūtos izglītības līmeņus, grādus un obligāti jāpievieno izglītību apliecinošu dokumentu kopijas)
 • vismaz triju gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā valdes loceklim līdzvērtīgā vadoša amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei),  kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā (obligāts pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot uzņēmumu, prasībām atbilstošu amatu, pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, galvenos pienākumus, uzņēmuma lielumu (vadoties no Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā uzņēmumu lieluma dalījuma)
 • pieredze IT projektu attīstīšanā un ieviešanā (obligāts pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot vismaz vienu projektu, kas ieviests vai attīstīts, norādot Pretendenta lomu projektā)
 • pieredze kolektīva vadīšanā (vismaz 50 darbinieki) (obligāts pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot vismaz vienu uzņēmumu un amatu, kurā Pretendents vadījis vismaz 50 darbiniekus)
 • pieredze finanšu vadībā (budžetēšana, izmaksu kontrole un analīze, finanšu risku pārvaldība) (obligāts pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot pieredzi finanšu vadībā (budžetēšana, izmaksu kontrole un analīze, risku pārvaldība)
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī (valsts valodas prasmes apliecības kopija, Pretendentiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda.Angļu valodas zināšanu līmeni apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, zināšanu līmeni nosakot - https://www.csdd.lv/vakances/valdes-locekla-amats)
 • nevainojama reputācija
 • valdes locekļa amata pretendents ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav publiski pieejami pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju)
 • Atbilstības prasības:
  • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām (pretendenta apliecinājums-apliecinājuma forma pieejama  CSDD mājas lapā)
  • likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām
  • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām (pretendenta apliecinājums- apliecinājuma forma pieejama  CSDD mājas lapā).
 • izpratne par VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”  darbības veidiem, jomām un mērķiem
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un labas korporatīvās pārvaldības principiem
 • nepieciešamās kompetences: stratēģiskais redzējums (spēja definēt un ieviest darbībā kapitālsabiedrības attīstības stratēģisko vīziju); pārmaiņu vadīšana (efektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu un kapitālsabiedrības pārveides procesa mērķtiecīga vadīšana); orientācija uz attīstību (apzināti analizē savas personības stiprās un vājās puses, lai noteiktu attīstības vajadzības un uzlabotu personīgo un kapitālsabiedrības sniegumu); lēmumu pieņemšana un atbildība (spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem); dizaina domāšana (radoša, inovatīva, aktīva un iesaistoša pieeja pakalpojumu attīstīšanā un problēmu risināšanā, balstoties uz uzņēmuma vajadzībām).

Vēlama:

 • vismaz vienu gadu nepārtraukta darba un profesionālā pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados,  vadības līmeņa amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs) vai noteiktas jomas, funkcijas, struktūrvienības vadītājs, projekta vadītājs (ar vismaz 10 padoto darbinieku skaitu), kur tiešā pārziņā un darba pienākumos: IT vadība, finanšu vadība, pārmaiņu vadība vai risku pārvaldība  (pieredzes faktu apliecinošs ieraksts CV vai Motivācijas vēstulē, norādot uzņēmumu, amatu, pieredzes gūšanas laiku, ilgumu un pieredzes jomu, galvenos pienākumusun padoto darbinieku skaitu)
 • vismaz vienu gadu nepārtraukta darba pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados vadošā amatā (valdes loceklis, noteiktas jomas, funkcijas struktūrvienības vadītājs)
 • valsts kapitālsabiedrībā
 • starptautiskā uzņēmumā (pieredzes faktu apliecinošs ieraksts(-i) CV vai Motivācijas vēstulē, norādot kapitālsabiedrību un/ vai uzņēmumu, amatu, pieredzes gūšanas laiku, ilgumu un galvenos pienākumus)
 • pieredze un prasmes stratēģisko mērķu izvirzīšanā un īstenošanā, pārmaiņu vadībā, risku pārvaldībā
 • zināšanas un izpratne par IT jomu (tehnoloģiskiem risinājumiem, populārākajām lietojumu platformām) un finanšu vadību
 • analītiska, biznesa un stratēģiskā domāšana
 • komandas vadītprasme
 • prasme skaidri paust savu viedokli, argumentēt, veidot konstruktīvu diskusiju
 • publiskās runas, uzstāšanās pieredze
 • pieredze sadarbībā ar masu medijiem
 • augsta motivācija
 • orientācija uz attīstību

 

Darba vieta: Rīga

Mēneša atlīdzība (bruto):  6454 EUR

Valdes locekļa atbildības jomas: risku pārvaldības, finanšu vadības un IT joma

Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 23.augustam (ieskaitot):

Pretendents Konkursam iesniedz šādus dokumentus (sagatavotus valsts valodā):

 1. Parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (Motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa/-es amatam
 2. Valsts valodas prasmes apliecības kopiju par valsts valodas prasmi augstākajā līmenī (iesniedz kandidāti/-es, kuriem/-ām latviešu valoda nav dzimtā valoda)
 3. Curriculum Vitae (CV),  kurā iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi,  telefona numuru)
 4. Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā)
 5. Citus dokumentus, kas apliecina Pretendentam izvirzīto prasību izpildi
 6. Valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājumu (lejuplādēt un izmantot CSDD mājas lapā pievienoto formu “Atbilstības apliecinājums” -https://www.csdd.lv/vakances/valdes-locekla-amats).

Informācijai:

 • atlase notiek 3 kārtās
 • otrajā atlases kārtā tiek izvirzīti Pretendenti ar atbilstību visām obligātajām minimālajām prasībām un 1. kārtā iegūto augstāko punktu skaitu (1. kārtā tiek vērtēti iesniegtie dokumenti un informācija)
 • 3. kārtai izvirzītiem Pretendentiem piecu kalendāro dienu laikā būs jāiesniedz redzējums (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par tēmu “Redzējums par CSDD  attīstības virzieniem  tuvākajos 3 gados. Izaicinājumi un iespējas
 • pretendenti par izvirzīšu vai neizvirzīšanu nākamajai kārtai tiks informēti elektroniski, CV norādītajā e-pastā
 • pretendents piesakoties konkursā ir iepazinies un piekrīt sludinājumā norādītajiem atalgojuma nosacījumiem, kas  izriet no MK noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”
 • atlases procesā Pretendentu  dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam.