Aicinām pieteikties uz "LDZ Ritošā sastāva serviss" padomes locekļu amatiem

18.05.2020
Aicinām pieteikties uz "LDZ Ritošā sastāva serviss" padomes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 05.06.2020.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Dzelzceļš" izsludina konkursu uz "LDZ Ritošā sastāva serviss" padomes locekļu amatiem.

SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” padomes locekļu kandidātiem izvirzāmās prasības:

VAS "Latvijas dzelzceļš" kā SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” vienīgais akcionārs izsludina konkursu uz trīs padomes locekļu amatiem sekojošās kompetenču jomās:

 • inženiertehniskā
 • finanšu un risku vadības
 • biznesa attīstība un pārmaiņu vadība

Lai padome nodrošinātu uzņēmuma ilgtermiņa attīstību, kā arī veicinātu darbības efektivitāti, padomes locekļiem kopā jānodrošina tālāk nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze:

 • Atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • Padomes locekļa amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”” prasībām;
 • Nevainojama reputācija;
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā;
 • Ne mazāk kā 5 (piecu) gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā  (pēdējo 5 gadu laikā) vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa (vai citā pielīdzināmā amatā – uzņēmuma vadītāja vai vadošajā amatā, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadītājam), vēlams nozarē - transporta un/ vai loģistikas jomā, pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā, klientu attiecību stratēģiju veidošanā. Pieredze padomes locekļa amatā tiks uzskatīta par būtisku priekšrocību;
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1. pakāpē, angļu valodas zināšanas, vismaz B2 līmenis (zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama: http://www.europass.lv/valodu-pase) un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • Zināšanas un izpratne par SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” komercdarbības jomu, kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem, korporatīvās pārvaldības principiem, risku un iekšējās kontroles sistēmas vadību;
 • Pierādāma iepriekšēja pieredze stratēģisko lēmumu pieņemšanā un pārmaiņu vadībā;
 • Pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
 • Spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;
 • Spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu.
 • Neatkarīgo padomes locekļa amatiem papildus piemērojama obligāta atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31. panta sestās daļas prasībām.

Informējam, ka SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai  piesaistīta personāla atlases kompānija – Amrop /SIA “Executive Search Baltics”.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2020. gada  5. jūnijam (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” padomes locekļa amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: plrss@ldz.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss”    padomes locekļa amatam);
 2. Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā Kandidāta CV, SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss”    padome:  https://www.amrop.lv/lat/kandidatiem)
 3. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājums (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu: PL_apliecinājums_visi_pretendenti.docx

Neatkarīgā padomes locekļa amata kandidāta apliecinājums (ja attiecināms) (iesniegt speciāli sagatavoto  apliecinājuma formu: PL_apliecinājums_neatkarīgie_padomes_locekļi.docx

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā.

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Padomes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Tālrunis uzziņām par konkursu: 25616890 (sazinoties ar Amrop / SIA “Executive Search Baltics” konsultanti Larisu Kovšari).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija – Amrop / sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Executive Search Baltics” (Datu pārzinis).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu riga@amrop.lv. Papildu informācija ir pieejama šeit: https://www.amrop.lv https://www.amrop.lv/lat/privatuma-politika.

SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” ir VAS "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums, kas koncerna “Latvijas dzelzceļš” sabiedrībām un trešajam personām:

 • veic lokomotīvju kārtējos, kapitālos remontus un modernizāciju, kā arī tehniskās apkopes koncerna "Latvijas dzelzceļš" sabiedrībām un ārējiem pārvadātājiem piederošajām vai iznomātajām lokomotīvēm;
 • veic īpašumā esošo dīzeļlokomotīvju iznomāšanu, dzelzceļa vagonu depo un kapitālo remontu;
 • piegādā un realizē dīzeļdegvielu dzelzceļa pārvadātājiem.

RSS stratēģiskais mērķis ir sniegt ekonomiski efektīvus dzelzceļa ritošā sastāva remonta un apkopes pakalpojumus, veicinot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras efektīvu izmantošanu. Vairāk informācijas mājaslapā: https://rss.ldz.lv/