Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekļu amatiem

03.04.2020
Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 17.04.2020.

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Satiksmes ministriju izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) trīs padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz diviem neatkarīgajiem padomes locekļu amatiem.

LVRTC padomes funkciju īstenošanai tās sastāvam jābūt sabalansētam, kur padomes locekļiem kopumā ir nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze uzņēmumu stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības jomā, finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā, izpratne par LVRTC darbības jomām, tostarp elektronisko sakaru, telekomunikāciju un informāciju tehnoloģiju jomā, svešvalodu zināšanas, laba reputācija un nepieciešamā pieredze vadošos amatos.

LVRTC padomes locekļu amatu kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (inženierzinātņu, ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības zinātņu, finanšu, informācijas tehnoloģiju vai citā pielīdzināmā jomā);
 3. valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 4. darba pieredze atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas elektronisko sakaru, telekomunikāciju vai informācijas tehnoloģiju jomā.

       5. Angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.

LVRTC padomes locekļu (trīs amatu profili) kandidātiem izvirzītās profesionālās pieredzes un kompetences prasības:

 1. Padomes loceklis ar kompetenci elektronisko sakaru, telekomunikāciju un informāciju tehnoloģiju jomā, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā:
 • pēdējo 5 gadu laikā vismaz triju gadu darba pieredze informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā;
 • izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar elektronisko sakaru, sertifikācijas pakalpojumu un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniegšanu;
 • pieredze jautājumos par privātā un valsts segmenta informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomas procesiem, tirgus situāciju, u.c. būtiskiem aspektiem;
 • vismaz triju gadu darba pieredze uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā.

2. Padomes loceklis ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā:

 • pēdējo 10 gadu laikā vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos;
 • izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu;
 • vēlama vismaz triju gadu pieredze lielu investīciju vai tehnoloģiskās attīstības projektu plānošanā, izstrādē un īstenošanā;
 • vēlama pieredze ES struktūrfondu finansēto projektu plānošanā, izstrādē vai īstenošanā.

3. Padomes loceklis ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā:

 • pēdējo 10 gadu laikā vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā un uzņēmumu korporatīvās pārvaldības jautājumos;
 • izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu;
 • vēlama vismaz trīs gadu pieredze starptautisko attīstības projektu izstrādē, realizācijā vai uzraudzībā;
 • vēlama pieredze organizācijas nozīmīgās strukturālās reorganizācijas plānošanā un/vai īstenošanā.

Kandidātiem nepieciešama izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem, spēja noteikt skaidrus, izaicinošus vidēja termiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus, pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā, spējas pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Papildu prasības neatkarīgajam padomes loceklim (divi amati):

 • Pildot citus amatus, nav pakļauts LVRTC kapitāla daļu turētāja norādījumiem;
 • Pēdējo triju gadu laikā nav bijis valdes loceklis vai sabiedrības kontrolieris LVRTC;
 • Ieņemot LVRTC padomes locekļa amatu, gūs ienākumus no LVRTC tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi (citus amatus var savienot, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektās daļas prasības);
 • Pēdējo triju gadu laikā nav bijis ārējais revidents, kā arī dalībnieks, valdes loceklis vai darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas LVRTC.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2020. gada 17. aprīlim (ieskaitot), sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: nominacija@pkc.mk.gov.lv vai iesniedzot personīgi ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pārresoru koordinācijas centram, pieteikums LVRTC padomes locekļu konkursam”, Ministru kabineta ēkā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību LVRTC padomes locekļa amatam, norādot vēlamo kompetences jomu (amata profilu));
 2. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu), apliecinot, ka:
 • kandidāts nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • kandidātam nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 • pret kandidātu nav pasludināts maksātnespējas process;
 • kandidāts pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijis politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona (valdes loceklis);
 • kandidāts, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.
 1. Dzīves gājuma un darba pieredzes (vēlams izmantot pievienoto formu) aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 2. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 3. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);
 4. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi, piemēram, svešvalodas prasmju apliecinoša dokumenta kopija.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu darbdienu laikā iesniegt stratēģisko redzējumu par attiecīgo jomu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par LVRTC galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Pārresoru koordinācijas centrs, kontaktinformācija: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.