Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amatu

15.01.2020
Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 03.02.2020.

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amatu.

Atbilstības prasības

 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.
 • Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Pamatprasības

 • Valsts valodas prasmes C līmeņa1.pakāpē.
 • Svešvalodu zināšanas - angļu valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā, vismaz B2 līmenis (zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama: http://www.europass.lv/valodu-pase).
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs vai citā pielīdzināmā jomā.
 • Vismaz triju gadu  profesionālā darba pieredze vadošā amatā (valsts, pašvaldības vai privātajā kapitālsabiedrībā,  valsts vai pašvaldības iestādē).
 • Spēja, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.
 • Kompetence un pieredze jautājumos, kas saistīti ar valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu vai autoceļu būvniecību un/vai autoceļu ikdienas uzturēšanu.
 • Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un tās normatīvo regulējumu. Izpratne par valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu kapitālsabiedrībai.
 • Stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, augsta atbildības sajūta, precizitāte un labas komunikācijas prasmes.
 • Nevainojama reputācija.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2020. gada 3. februārim ar norādi “VAS “Latvijas Valsts ceļi” Nominācijas komisijai” Satiksmes ministrijā personīgi (214.kabinets) vai sūtīt elektroniski uz e-pastu satiksmes.ministrija@sam.gov.lv, vai pa pastu Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743 (pasta zīmogs 31.01.2020.), iesniedzot šādus dokumentus:

 • Pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka

• nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

• nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

• nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;

• ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes priekšsēdētāja amatā;

• nav vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;

 • Darba pieredze (papildus CV  aizpilda un iesniedz tabulu)

Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (valsts, pašvaldības vai privātajā kapitālsabiedrībā,valsts vai pašvaldības iestādē).

Uzņēmums/Institūcija

Amats un atbildības joma

Nostrādāto gadu skaits

Padotībā esošo darbinieku skaits

 

 

 

 

 • Dzīvesgājuma un profesionālās darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un pretendenta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas( ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas.
 • Valsts valodas prasmes C1 līmenī apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda).
 • Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Mēnešalga VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklim tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” noteiktajam attiecībā uz valdes locekļa atalgojumu vidēja lieluma kapitālsabiedrībā.

 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743.